Sahällsutveckling och politiska frågor

Tyst 1

Kan arbetarnas ekonomiska ställning förbättras genom införandet
av 8 timmars arbetsdag? 15
Hafva tidningarne i någon mån bidragit till folkupplysningens höjande, och om så är på hvilket sätt? 19
Hafva tullvännerna uppfyllt sitt löfte till arbetaren med afseende på
mera arbete och större aflöning? 20
Är statspresten nödvändig för ett upplyst folk? 20
Hvari ligger största orsaken till fattigdom? 23
Kan vår folkskoleundervisning enligt nuvarande ritual, sägas omfatta
de kunskaper, som det uppväxande slägtet för framtiden bäst behöva? 26
Äro bostäderna på landsbygden i allmänhet såsom de borde vara? 27
Böra bönderna mera än hvad är fallet, upplåta sin jord till dagsveckotorp? 28
Hvilka egenskaper bör en prest besitta? 37
Är religionsfrihet skadlig, och om så är på hvilket sätt? 39
Hvad är orsaken att socialismen vinner sina anhängare
hufvudsakligen bland arbetarne? 39
Hafva arbetsgivare moralisk rätt att fodra absolut nykterhet af sina arbetare? 40
Skulle det vara vådligt att utan kapital och inkomst lemna arbetare rösträtt? 51
Kan qvinnan anses hafva rätt att blifva likställig med mannen
i politiska rättigheter? 52
Kan vårt nuvarande tullsystem anses nyttigt för Jämtland? 77
Hvilka åsigter bör en rigsdagsman hafva? 77
Passar det tjenstepigor att gå klädda i barätt? 81
Hvilket yrke är i afseende på arbete och inkomst att rekommendera? 86

Läs i protokollbok 1;
s .1-20
  s.21-40   s.41-60   s.61-80   s.81-90

Tyst 2

Är konkurensen skadlig och på hvilket område? 31
Är det rättvist och i sedligt och sanitärt hänseende fördelaktigt att
prostitution en afskaffas? 48
Hvarför få skomakare så gärna lungsot? 64 * 1/2-91
Hvilka äro orsakerna till utvandringen? 89
Är ökad värnplikt nödvädig till Sveriges försvar? 91
Hvaraf beror den alltmer tilltagande brottsligheten? 93
Vore det ej rättvist och i sedlighetens intresse att de oäkta barnen
finge lika arfsrätt med de s.k. äkta? 101
Hvad borde göras för fredssakens befrämjande? 108
Wore det rättvist att staten bidrogo till ålderdomsförsäkring åt sina arbetare? 120
Behöfves några reformer i våra kommunala rösträttsförhållanden? 125
Skulle det inte vara i föreningens inträsse att inom föreningen anordna
kommunalstämmor? 126
Kommunalstämma: Införandet av Hundskatt? 129
Kommunalstämma: Anskaffande af en fattiggård 131
Kommunalstämma: Lönnkrogar 133

Läs i protokollbok 2

Lek och allvar

Kunna vi föreningsmedlemmar i någon mån bidraga vid utjemning
af folkklasser och i så fall på hvilket sätt? 58
Bör ungdomen här ansluta sig till arbetarrörelsen? 95

Läs diskussionerna

s.1-10
s.11-20
s.21-30
s.31-40
s.41-50  
s.51-60

s.61-70  
s.71-80

s.81-90

s.91-102   

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.