Om diskussionsföreningar

Engagerade människor ville skaffa sig redskap för att kunna delta i politiken. Detta eftersom ett argument i kampen om allmän rösträtt var att alla inte hade tillräckliga kunskaper inom politik, och därför inte skulle tillåtas att rösta. Men de som stred för rösträtt ville också kunna bli valbara i exempelvis de lokala valen. Därför måste man förbereda sig.

För att träna sig i att diskutera och argumentera startade man diskussionsföreningar. Inom föreningen utsågs en person till att leda diskussionen, andra turades om att föra detaljerade protokoll kring diskussionerna.  En del föreningar hade olika protokollböcke, en för ordinarie möten, och en för diskussionerna

Ibland hade man ett gemensamt bibliotek i föreningen. Denna bok "Om den rådande sjukdomskaraktären i vår tid" finns bevarad hos diskussionsföreningen "Tyst".
Ibland hade man ett gemensamt bibliotek i föreningen. Denna bok ”Om den rådande sjukdomskaraktären i vår tid” finns bevarad hos diskussionsföreningen ”Tyst”.

Det var oftast män (men ibland också kvinnor) från familjer som hade det bättre ställt som blev medlemmar i diskussionsföreningarna. De  hade tillräckligt god ekonomi och utbildning för att kunna delta i samhällslivet. På landsbygden var det sönder (och döttrar) till bönder som ägde sin gård. Många av föreningarna hade en nära relation till nykterhetsrörelsen. Några av föreningarna var också så kallade Lantmannaföreningar, vilka trots sitt namn inte enbart ägnade sig åt jordbruksfrågor. I Norderåsens Diskussions- och Lantmanna-förening, bildad 1880, hade man som uppgift att ”verka för befrämjande av goda och nyttiga företag, ordning och god samhällsanda, fridsamhet  och förbrödning.” Man diskuterade såväl handfasta jordbruksfrågor som mer allmänpolitiska frågor.

Protokollen från diskussionerna ger en intressant tidsbild. Med tanke
på att det har gått drygt hundra år sedan man samlades och diskuterade kan man tro att diskussionerna ser ganska annorlunda ut jämfört med idag. Sättet att uttrycka sig på har förändrats, men åsikterna och slutsatserna är emellanåt väldigt lika dagens. ”Tobaksbrukets skadliga inverkan på kroppen” t ex, eller diskussionen kring ”okynnet när en omsorgsfullt gjord plantering blivit förstörd”. Inte ens om de inblandade var ”döfulla” var det försvarbart!

Vill du läsa mer om just diskussionsföreningen Tyst eller om diskussionsföreningen Lek och Allvar?  Länkar till mer information finns här under!

Diskussionsföreningen Tyst

Diskussionsföreningen Lek och Allvar

Kommentera