Alla inlägg av Eva

Att få oäkta barn

I dag föds de flesta barn utan att föräldrarna är gifta. Men det räcker att gå tillbaka till 1960-talet så föddes 90 % av alla barn inom äktenskapet.

Bara begreppet ”oäkta” barn får många att reagera. Men när Emma Kristina levde var familjen fortfarande en absolut norm, och oftast en ekonomisk nödvändighet för att försörja barn. Mannen var den som skulle arbeta och dra in pengar, och kvinnan var den som skulle vara hemma och ta hand om barnen.

 

Utdrag ur statistik över barn födda utom äktenskapet. Statistiska centralbyrån
Utdrag ur statistik över barn födda utom äktenskapet. Statistiska centralbyrån

 

Det fanns ett visst utrymme för kvinnor att försörja sig genom att vara piga, eller arbetskvinna. Emma Kristina tog, som vi sett, tjänst både hos familjer i Östersund och på Frösön, hos bönder i Lit och på Ångbryggeriet. En annan vanlig arbetsuppgift för kvinnor var att ta emot tvätt från bättre beställda, eller att arbeta på någon fabrik eller i en affär. Inkomsten var dock lägre än om det var en man som gjorde samma arbete, eftersom man räknade med att mannen alltid skulle stå för huvudinkomsten. Att som ensam mamma försörja både sig och sitt barn var svårt. Och även om mamman hade en plats att arbeta på, så behövde ju barnet passning och omsorg under tiden. Hade man ingen närstående som kunde få hjälp av fick barnen antingen lämnas ensamma eller möjligen tas med till arbetet.

Att de utomäktenskapliga födelserna ur social synpunkt äro att betrakta såsom en synnerligen ogynnsam företeelse, därom råder knappast mer än en mening. Föräldrarna till de oäkta barnen tillhöra i stor utsträckning de fattigare klasserna, fädernas barnuppfostringsbidrag, där sådana förekomma, äro ofta otillräckliga, och mödrarna, som ej sällan sakna nödiga förutsättningar för modersplikternas fyllande, äro ej i stånd att ensamma bära det moraliska och ekonomiska ansvar, som ett barns uppfostran medför. Samhället måste ofta träda hjälpande emellan, men även med de största ekonomiska uppoffringar förmår ej samhället ersätta modersomsorgen eller det skydd och värn, som mannen / fadern inom ett familjehem kan giva moder och barn. Samhället löper sålunda fara att med dessa barn tillföras ett genom olämplig föda, armod, bristande uppfostran och dåligt exempel fysiskt och moraliskt mindervärdigt element. Det blir en samhällets förnyelse nerifrån, som blir farligare, ju större omfattning den får i förhållande till den normala förnyelsen genom födelser inom äktenskapet.

Texten är tagen ur ”Utom äktenskapet födda barn”, av Kungliga statistiska centralbyrån 1914, och speglar ganska väl det sammanhang och den tid som Emma Kristina lever i.

Samhällets syn på en ogift mor, och på det oäkta barnet var strängt. Oäkting på svenska är kanske inte ett skällsord vi är vana vid, men kanske ”horunge” och engelskans ”bastard” är mer välbekant. Länge var det också ett brott att ha sex utanför äktenskapet, och detta brott betecknades hor. Idag lever skällsordet ”hora” kvar från denna tid. Ända till 1810 kunde man dömas i domstol för ”lönskaläge”, om man inte lyckades föda som ”okänd mor” vilket var möjligt för lite rikare kvinnor från och med 1779.. Detta gjordes möjligt enligt ”Barnamordsplakatet” och kom till just för att skammen för den ogifta mamman var så stor att många ansåg barnamord vara den enda utvägen. Nu fick man istället föda barnet anonymt och lämna bort det vid födseln.

Om man som fattig mor inte kunde ta hand om sitt barn och inte heller hade några närstående som kunde hjälpa till, måste man försöka hitta någon utomstående att få hjälp av. En del barn hamnade på barnhus, andra hamnade hos fosterfamiljer. Så är ju också fallet för Karl Alfred under en period. När man sökte efter fosterfamilj gällde det att hitta någon som tog så lite betalt för detta som möjligt. Det innebar naturligtvis att barnen ofta hamnade i nya väldigt fattiga familjer. Ändå var det bättre än att stanna kvar hos den ogifta modern. Om modern inte ens hade råd att betala för fosterhemsplaceringen, och ingen erbjöd sig att ta hand om barnet gratis, återstod bara fattigvården. Många gånger hamnade barnen alltså återigen i väldigt fattiga familjer, som inte alltid hade goda syften. En del ville naturligtvis väl med sina handlingar, men det fanns också de kvinnor som kom att kallas ”änglamakerskor” eftersom de barn de tog hand om vanvårdades så svårt att de dog

Ett exempel på hur utsatt det oäkta barnet var, är att hon eller han på den här tiden inte hade någon arvsrätt, varken från modern eller fadern! Ett utomäktenskapligt barn räknades alltså inte automatiskt som bröstarvinge ens till sin egen mor. Först 1970 ärver barn i Sverige helt automatiskt båda sina föräldrar även om de inte är gifta.

På fängelset

Emma Kristina kom till fängelset den 27 mars, alltså redan innan rättegången, och skrivs in som fånge nr 85. I fångrullan finns ett beskrivande signalement av henne. Hon hade blå ögon, ljusbrunt hår, rak näsa, ovalt ansikte, ordinär växt och var 1.61 cm lång. Med sig till fängelset hade hon sockar, en klänning, en väst, två halsdukar, en kjol, ett livstycke, ett linne, kalsonger, två par strumpor, skor och en näsduk. Alltsammans var tillsammans värt 15 kr och 60 öre. Karl Alfred befann sig åtminstone till en början hos Sofia Lindberg på Hornsberg. Jämtlands länscellfängelse var nu Emma Kristinas hem ända fram till den 2 juli 1894 då hon släpptes på fri fot igen.

Framsidsa 1893

Fångrullorna som pdf

Vistelsen på fängelset skulle både vara straff och själavårdande. Varje söndag och helgdag var det gudstjänst. Prästen har i fängelsets kyrkobok noterat att Emma hade ett gott uppförande och hade godkänd kunskap i kristendom, läsning och skrivning vid ankomsten. Han skriver också att hon alltid var nykter. Just nykterhet kontra onykterhet är ett ämne som är viktig för fångvården. Det är stora problem med alkohol i staden. Fängelsedirektören skriver i den summariska redogörelsen för religions- och skolundervisning att många av de brott som begåtts har skett i onyktert tillstånd. Hade fången inte varit onykter hade brottet sannolikt aldrig skett. Bakgrunden till Emma Kristinas graviditeter vet vi inte något om, och inte heller om alkoholen hade någon direkt påverkan på detta. Vi vet också väldigt lite om papporna till hennes barn. Östersund vid den här tiden präglades av stor inflyttning. Järnvägen höll på att byggas, staden växte snabbt och det var många människor med olika bakgrund och förutsättningar som fanns i staden. 1860 hade Jämtlands län en folkmängd på drygt 60 000 personer men under perioden fram till 1920 hade den siffran fördubblats!

 

Kyrkobok från fängelset

 

Även om prästen i kyrkoboken alltså skrev att Emma hade ett gott uppförande, finns det också en notering i fängelsets straffjournal om att hon vid ett tillfälle dömdes till extra diciplinstraff för att hon ritat på cellinventarierna och knackat i cellväggen. Åverkan på statens egendom, och försök till att kommunicera med andra fångar var strängt förbjudet och måste straffas. Emma Kristina fick därför sova utan sängkläder, direkt på britsen, under fem dygn, och naturligtvis också ersätta det förstörda. Straffet pågick från den 17 juli 19.30 till den 22 juli 19.30, eller ”klockan ½ 8” om eftermiddagen som det står i dokumentet. Man kan ju tänka att det var skönt att incidenten hände på sommaren.

 

Bild ur straffjournalen. Emma Kristina får extra bestraffning under sin fängelsetid
Bild ur straffjournalen. Emma Kristina får extra bestraffning under sin fängelsetid

 

 

Emma Kristina0015

På dagarna arbetade Emma Kristina med att laga kronopersedlar. Detta gjorde hon sex dagar i veckan, året runt. Hon var endast ledig söndagar och helgdagar. För detta fick hon 8 öre per dag. Pengarna hon tjänade använde hon till att betala porto för fem brev och köpa lite tvål. Som extra stimulans för fångarna hade fängelset ett bibliotek, som fångarna hade möjlighet att låna böcker ifrån. Det fanns 380 böcker kring religion, 43 böcker kring historia och geografi, 13 i naturvetenskap och 218 av blandat innehåll. Böckerna lånades ut flitigt (utom de i naturvetenskap som inte hade ett enda utlån under 1893), men vi vet inte vem som lånade vad.

 

I avräkningsboken förs både inkomster och utgifter in. Man kan se att Emma Kristina tjänat pengar på att laga kronopersedlar (kläder från militären) och använt pengarna till tvål och porto
I avräkningsboken förs både inkomster och utgifter in. Man kan se att Emma Kristina tjänat pengar på att laga kronopersedlar (kläder från militären) och använt pengarna till tvål och porto

 

 

 

Emmas bakgrund

Emma Kristina föddes den 22 november 1873. Hennes mor var ogift och hette Brita Larsdotter. Strax efter att Emma Kristina föddes, flyttade modern med sin dotter till Östersund. Där tog hon de arbeten som fanns, men fick också hjälp av fattigvården för att klara sitt uppehälle.

Prästbetyg, hämtat från domboken
Prästbetyg, hämtat från domboken

1883 gifte sig modern med järnvägsarbetaren Axel Fredrik . Han dog dock genom en drunkningsolycka bara två år senare. Emma Kristina gick i folkskola och lärde sig att läsa och skriva. När hon var 16 år hade hon tillräckliga kunskaper för att få ta nattvarden för första gången. Emma Kristina bodde sedan hemma hos sin mor på Prästgatan 19 i Östersund tillsammans med sina 4 syskon fram till år 1890. Då var hon 17 år och började ta tjänst i olika hushåll.

Hennes första arbetsgivare var major G Mühlfeldt, och hos honom stannade hon till våren 1891. Därefter arbetade hon hos kommissionslantmätare G A Laurits på Frösön fram till hösten samma år. Sedan får Emma Kristina tjänst hos slaktaren J P Sandahl. Vid den här tiden har det också visat sig att Emma Kristina var gravid, och den 28 februari 1892 födde hon en son, Karl Alfred. Hon var nu 19 år.

Huruvida tjänsteförändringen från kommissionslantmätaren till slaktaren hade ett samband med hennes graviditet vet vi inte. När barnet skulle födas flyttade hon hem till sin mor och bodde där under två månader samtidigt som hon försörjde sig på tillfälligt arbete. I augusti flyttade hon sedan vidare till Lit där hon under två månader arbetade hos olika bönder. Därefter kom hon tillbaka till Östersund där hon under hösten arbetade på Ångbryggeriet. Sedan blev hon gravid igen. Barnet födelse beräknades till maj. Så kom det dock inte att bli.

Historiebruk

Uppgift

Läs igenom brevet till Per Albin Hansson
Läs igenom Krigsmaktens skrivelse

 

Båda handlar om arbetslägren, men har olika perspektiv. Jobba sedan två och två, där ni genom ett ”rollspel” diskuterar rätt eller fel.

 

Förmågor

Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv

Övning: Hur gammal var man när man fick barn?

Enkel uppgift i historisk metod

Alla skolor och bibliotek har tillgång till Riksarkivets Digitala forskarsal (SVAR) gratis. Om du inte redan fått tillgång, får du reda på hur du gör här!

Tidsåtgång 90 minuter

Frågeställningar

 

 • Vilka källor kan vi använda?
 • Avgränsningar, (geografiskt och tidsomfång)
 • Ha en teori, och undersök om den stämmer
 • Hur avläser man källan?
 • Vad gör jag om mina avgränsningar inte håller?
 • Stämmer den inte? Vad har jag fått mina förutfattade meningar ifrån? Varför stämmer inte det gemensamma minnet?

Uppstart

Börja diskutera i gruppen hur gammal de tror man var när man födde barn i slutet på 1800-talet. Skiljer det sig från 1700-talet? Om så, varför då? Kan man ta reda på om denna föreställning stämmer med verkligheten? Kan man testa sitt påstående? Vad finns det för källor att tillgå? Tipsa om prästernas födelse- och dopböcker.

Bestäm er för ett eller två årtal ni vill göra nedslag i. 1887? 1852? 1718? Diskutera samtidigt om valet av år kan ha konsekvenser för er undersökning. Var det krig? Svält? etc.

Låt eleverna (i grupper om två) välja olika församlingar att undersöka. Diskutera hur ni gör urvalet. Väljer ni församlingar från samma region, eller sprider ni er över Sverige? Vad kan detta urval få för konsekvenser för ert resultat?

Genomförande

Låt eleverna sedan jobba två och två, och gå igenom den församling och det år man valt. Öppna en födelse- och dopbok, och visa hur den är uppbyggd. Var hittar man moderns ålder? Notera att det inte bara blir förstföderskor man antecknar, utan alla födande kvinnor. Låt eleverna göra en lista över de åldrar man tror kvinnorna har när de föder. När man sedan går igenom födelseboken kan en person läsa åldrarna, och en person sätta streck vid rätt ålder. På så sätt får man en kurva över när det är vanligast att föda barn.

t ex                22 år              I                       23 år              IIII

Nu uppstår kanske problem?

En del församlingar anger inte åldern på modern. Hur gör man då? Och hur påverkar detta vårt resultat?

Andra anger även på fadern – vill man då ta reda på även hur gamla papporna var?

En del församlingar anger bara ett åldersintervall för modern, t ex 35-40. Hur hanterar man detta?

Kanske måste listan över troliga åldrar för barnafödande att justeras?

Ibland är det oläsligt – hur hanterar man det?

Sammanställning, resultat och utvärdering

 

När man fört bok över utvald församling och utvalt år är det dags att sammanställa och jämföra med varandra.

 • Kom vi fram till det vi trodde – eller fick vi ett annat resultat?
 • Om resultatet skiljer sig från vad vi trodde, varifrån har vi fått får förutfattade mening?
 • Varför skiljer sig denna från vår undersökning?
 • Kan vi lita på vårt resultat?
 • Skiljer sig våra noteringar? Vad är det iså fall som skiljer, och vad kan det bero på?
 • Har vi ett tillräckligt stort urval för att kunna dra några slutsatser?

 

 

 

Häxor och trolldom

Ordet häxprocesser för oftast tanken till en mörk medeltid
där kvinnor brändes levande på bål. Faktum är att de mest
omfattande trolldomsrättegångarna i Sverige hölls under
1600-talet. Då försökte statsmakten och kyrkan komma till
rätta med den sedan länge utbredda vidskepelsen och
trolldomen.

Vilka var det som anklagades? För vad? Här kan du själv
läsa i domböckerna om några häxprocesser som ägt rum
i Jämtland och Härjedalen.

Vem var kung Håkan?

När dokumentet skrevs, 1371, hörde Jämtland till Norge. Håkon Magnusson var kung i Norge under perioden 1343 – 1380. Han föddes troligen någon gång mellan den 8-17 augusti 1340 och dog i augusti eller september 1380. Han ligger begravd i Mariakyrkan i Oslo. Hans kungatitel var Håkon VI Magnusson. Hans pappa hette Magnus Eriksson och var kung av Sverige och Norge, och hans mamma hette Blanka av Namur. Mest känd i familjen blev dock Håkons fru – Drottning Margareta!

Håkons pappa, Magnus Eriksson, valdes till svensk kung redan som treåring efter alla turer kring Håtunaleken (http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskaguiden/H%C3%A5tunaleken) och händelserna vid Nyköpings gästabud. (http://wadbring.com/historia/sidor/nykoping.htm). Samtidigt ärvde han Norge av sin morfar Håkon V Magnusson. Norge och Sverige kom därför i union med varandra.

Tanken var att Magnus Erikssons två söner skulle ärva vars ett kungarike, Håkon (i brevet) skulle ärva Norge, och brodern Erik Magnusson skulle ärva Sverige. När Erik plötsligt dog, blev istället Håkon under en kort period kung också över Sverige – dock tillsammans med sin far (1362-1364)!