Kategoriarkiv: Övningar

Historiebruk

Uppgift

Läs igenom brevet till Per Albin Hansson
Läs igenom Krigsmaktens skrivelse

 

Båda handlar om arbetslägren, men har olika perspektiv. Jobba sedan två och två, där ni genom ett ”rollspel” diskuterar rätt eller fel.

 

Förmågor

Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv

Övning: Hur gammal var man när man fick barn?

Enkel uppgift i historisk metod

Alla skolor och bibliotek har tillgång till Riksarkivets Digitala forskarsal (SVAR) gratis. Om du inte redan fått tillgång, får du reda på hur du gör här!

Tidsåtgång 90 minuter

Frågeställningar

 

 • Vilka källor kan vi använda?
 • Avgränsningar, (geografiskt och tidsomfång)
 • Ha en teori, och undersök om den stämmer
 • Hur avläser man källan?
 • Vad gör jag om mina avgränsningar inte håller?
 • Stämmer den inte? Vad har jag fått mina förutfattade meningar ifrån? Varför stämmer inte det gemensamma minnet?

Uppstart

Börja diskutera i gruppen hur gammal de tror man var när man födde barn i slutet på 1800-talet. Skiljer det sig från 1700-talet? Om så, varför då? Kan man ta reda på om denna föreställning stämmer med verkligheten? Kan man testa sitt påstående? Vad finns det för källor att tillgå? Tipsa om prästernas födelse- och dopböcker.

Bestäm er för ett eller två årtal ni vill göra nedslag i. 1887? 1852? 1718? Diskutera samtidigt om valet av år kan ha konsekvenser för er undersökning. Var det krig? Svält? etc.

Låt eleverna (i grupper om två) välja olika församlingar att undersöka. Diskutera hur ni gör urvalet. Väljer ni församlingar från samma region, eller sprider ni er över Sverige? Vad kan detta urval få för konsekvenser för ert resultat?

Genomförande

Låt eleverna sedan jobba två och två, och gå igenom den församling och det år man valt. Öppna en födelse- och dopbok, och visa hur den är uppbyggd. Var hittar man moderns ålder? Notera att det inte bara blir förstföderskor man antecknar, utan alla födande kvinnor. Låt eleverna göra en lista över de åldrar man tror kvinnorna har när de föder. När man sedan går igenom födelseboken kan en person läsa åldrarna, och en person sätta streck vid rätt ålder. På så sätt får man en kurva över när det är vanligast att föda barn.

t ex                22 år              I                       23 år              IIII

Nu uppstår kanske problem?

En del församlingar anger inte åldern på modern. Hur gör man då? Och hur påverkar detta vårt resultat?

Andra anger även på fadern – vill man då ta reda på även hur gamla papporna var?

En del församlingar anger bara ett åldersintervall för modern, t ex 35-40. Hur hanterar man detta?

Kanske måste listan över troliga åldrar för barnafödande att justeras?

Ibland är det oläsligt – hur hanterar man det?

Sammanställning, resultat och utvärdering

 

När man fört bok över utvald församling och utvalt år är det dags att sammanställa och jämföra med varandra.

 • Kom vi fram till det vi trodde – eller fick vi ett annat resultat?
 • Om resultatet skiljer sig från vad vi trodde, varifrån har vi fått får förutfattade mening?
 • Varför skiljer sig denna från vår undersökning?
 • Kan vi lita på vårt resultat?
 • Skiljer sig våra noteringar? Vad är det iså fall som skiljer, och vad kan det bero på?
 • Har vi ett tillräckligt stort urval för att kunna dra några slutsatser?

 

 

 

Övning Arbetskompani

 Förmågor

 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för  att skapa historisk kunskap
   
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
   
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

 

Uppgifter

 1. Vad är kommunism? Diskutera vad ideologin egentligen innebär.
 2. Varför ansåg man att kommunister kunde vara farliga för samhället?
 3. Vad är ett koncentrationsläger?
  Hur länge har begreppet funnits?
  Är det bara i Tyskland det funnits koncentrationsläger?
  Använd dig både av wikipedia.se och ne.se!
 4. Vad är skillnaden mellan koncentrationsläger, förintelseläger, arbetsläger, arbetskompanier och fångläger?
 5.  Läs källtexterna på arkivochlarande.se / arbetskompani / agitation och redogör för varför militären ville ha arbetskompanier.
 6.  Läs brevet till stadsrådet Per Albin Hansson (som sedan blev statsministern). Vad står det? Vad tycker kvinnan som skriver brevet om arbetskompanierna?
 7.  Vad anser du om att man hade arbetskompanier i Sverige? Argumentera för din åsikt!
 8.  Diskutera i klassen: Var går gränsen för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i Sverige? I dag är det stora diskussioner kring Sverigedemokraterna. Dels handlar de om huruvida Sverigedemokraterna ska få sprida rasistiska budskap, dels huruvida andra politiker måste acceptera de folkvalda ledamöterna från Sverigedemokraterna som nu sitter i Riksdagen. Hur kan man tänka runt detta?

  Skriv ut som pdf

Övningar

Vi har tagit fram övningar kring de olika områdena. I bakgrunden finns förmågorna från Lgr 11 och Gy 11. Om ni själva utformar “lektioner” eller uppgifter utifrån materialet, och känner att ni vill dela med er till andra, lägger vi gärna ut dem här! Kontakta oss!