Drama

Gymnasiet

Låt eleverna jobba i grupper med att läsa igenom, sätta sig in i och tolka vars en diskussion. Som redovisning dramatiserar de diskussionen. Personerna blir levande igen, och man kan lättare följa tankegången hos enskilda personer i dokumentet. Genom att ta på sig rollen och anamma tankesättet hos sin karaktär förstår eleverna vilken roll människan spelar i samhällsförändringen. Undervisningen ska ju bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.

Eleverna ges på detta sätt möjlighet att granska, tolka och värdera källan.