Struktur och upplägg

Våra övergripande teman följer alltid en återkommande struktur där samtidskontext, presentation av de historiska källorna och frågor kopplade till detta presenteras. Källfrågorna är av två slag; Ett par återkommande källkunskaps- och källkritikfrågor som är lika för varje tema och källmaterial, samt mer specifika källfrågor kopplade till just det aktuella källmaterialet.

Varje tema har även ett antal underteman och källmaterial, vilket man kan arbeta med helt separat eller ta ett helhetsgrepp kring det övergripande temat. Dessa underteman avslutas alltid med någon form av diskussionsfråga eller summerande slutsats. Väljer man att arbeta med det övergripande temat som helhet finns det alltid någon form av summerande och reflekterande diskussionsfråga i slutet. Detta för att ”knyta ihop” temat och koppla samman det man lärt sig med hur det är i vår samtid.