Vad är syftet med temat? 1800-tal

Förmågor

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Centralt innehåll historia

åk 7-9

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.