Flyktingar

 Uppgifter

 1. Orientera dig i temat och läs något av de flyktingöden du hittar. Beskriv med egna ord vad som egentligen hände. Välj en av personerna och beskriv nationalitet ålder kön yrke flyktorsak flyktväg.

2. För att fördjupa dig, kan du bygga ut din berättelse ytterligare, och fundera över omständigheterna på ett djupare sätt. Gå tillbaka till texten du använde under fråga två och svara på frågorna till den.

RAF-flyktingar: Rapport 2 maj 1942 och 4 maj 1942

 • Varför störtade planet?
 • Vilka fanns ombord?
 • Varför flydde de till Sverige?

Jugoslavisk flykting: Rapport 18 juni 1943

 • Hur kunde den jugoslaviske fången prata med svenskarna?
 • Hur lyckades han fly?
 • Vad ville han göra i Sverige?
 • Varför tog tyskarna hans ring och klocka?

Dansk flykting: Rapport 22 januari 1943

 • Vad var Todt för en organisation, och varför arbetade Madsen för dem?
 • Varför hade Todt tagit hans pass?
 • Vad är gulsot? Är det farligt?

Judisk flykting: Rapport 2 januari 1942 och rapport 21 december 1941 – 3 januari 1942

 • Vilka framtidsdrömmar hade Levi?
 • Beskriv stegringen av förföljelser av judar i Norge
 • Varför fick han inte ha en radioapparat?
 • Fick han stanna i Sverige, eller blev han avvisad?
 • Vad tror du var skillnaden på de personer som fick stanna i Sverige och inte?

 Norska flyktingar: Rapport 25 november 1942

 • Vad tror du hände med vapnen?
 • Vem är det som skrivet dokumentet – och till vem?
 • Finns det anledning att vara källkritisk till dokumentet eller till Nordfjälls berättelse?

Källkritiska frågor

3. Vad det är för slags dokument som beskriver flyktingarnas öden?

4. När är dokumenten skrivna?

5. Vem står bakom dem? och varför har de kommit till?

6. Vilka källkritiska problem kan finnas i denna typ av material?

Reflektera

7. Hur skulle du ha reagerat om någon av dessa flyktingar kommit och knackat på din dörr, sökt skydd hemma hos dig?

8. Om Sverige kom i krig idag, skulle du själv då försöka fly från kriget och i så fall vart och hur?

9. Hur ser flyktvägar och flyktorsaker ut idag? Finns det likheter eller skillnader?

10. Läs om Helmi, som kom hit som ensamkommande flyktingbarn från Finland. Hon var ett av 70 000 barn som kom till Sverige under tiden för andra världskriget. Vad är det i flickan Helmis berättelse om kriget, transporten och placeringen i ett främmande land, som griper dig mest? Varför?

11. Även idag kommer ensamkommande flyktingbarn till Sverige varje år. Vad händer med dem när de kommer hit? Blir de också placerade i familjer runt om i Sverige? Vad är likt och olikt mot när Helmi kom hit?

12. Tror du att ”samhället”, d v s människorna i Sverige men också politikerna, såg annorlunda på flyktingfrågan under andra världskriget jämfört med nu?

 Förmågor

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer