Avskrift av Sophias erbjudande

Protokoll hållet vid allmän Sockenstämma den 29 oktober 1854

Med Bergs Socknemän.

 

S. D. Efter pålysning sammanträdde Socknemännen, då

 

1, Beslöts, att för inhyses Enkan Brita Johansdottersdoter

Lisbeth Carlsdotter och Lappflickan Maria Nilsdotter dotter

Sophia Pålsdotter skall beviljas Tre (3) Riksdaler i bidrag

af fattigCassan till underhåll för dem, då de under inneva-

rande Termin begagna undervisningen i Skolan. För

Fältjägaren Johan Ströms Son Johannes Johansson i Galham-

mar beviljades En spann korn och Tre (3) Riksdaler Banco till

understöd af fattigmedlen på det han må kunna dels begag-

na undervisningen i Skolan och dels deltaga i Nattvards-

undervisningen under denna höst och nästa vårtid.

 

2, Biföllo Socknemännen, att begrafningskostnaderna, enligt

lemnad räkning, 7 Rd 24 Sk Bco för Fältjägaren Ströms

aflidne Son Olof Johansson, som dog på Länets Lazarett

skall förskjutas af FattigCassans, hvarefter Ström för

band sig att uttaga sin sons på Lazarettet qvarvarande

kläder och godtgöra FattigCassan den förskjutna begravningskostnaden.