Brev R 1864 från Eric Bång

Cambridge Islande Gåd 12 Dec 1864

Min Älskade Käre Jonas Nilsson.
Härigenom får jag sända digsvar
å skrifvelsen af daterat den 17 sistl September
ochv får för det första omtala att vi
alla har helsan och mår gudskelof bra
och önskar eder detsamma. Jag bör
omtala att den fullmakt som du
har verkstätt genom Landshöfding
Lagerkrants som skulle blifva
skickat till utrikes menestern i
New York har jag detsamma ännu
icke bekommit så att jag vet
huru detta är tillgått och anser mig
icke derifrån få någon reda
hvarföre jag ånyo vill påyrka om
fullmakt såvida dess återstående
pengarna kan af Glader till mig
utlemnas, och som jag förut
gifvit dig tillkänna om att fullmakt

ten äfven skall undersrifvas
af Dommaren eller Häradshöfdingen
äfven har jag nyligen bekommit
bref ifrån Glader hvilket jag
härmed till dig afsänder, som
jag skref till dig och omtalade
att jag af Glader bekommit
325 doller och får vidare omtala
dess förhållande, näml. jag fick
Contant 200 doller och så var
jag skyldig till Liljegren 125
doller hvilkens revers Glader
ännu har omhänder ehu
ru jag detsamma inberäknat
hvad beträffar Olofs kläder och
ungeform blef genast bortauktio
nerat i Companiet och den offi
ser som blef hans efterträdare
inropade hans mundering och
Glader har äfven uppburit dess
medel. de öfvriga kläderna har

har jag icke reda på. angående
den Revers som Liljegren till
dig omnämnt på 100 doller har
jag å mina händer den den aldrig bekommit utan han lemnade
den till en som var med honom
i arbete som äfven hade lika mycket att fordra utaf den som
de arbetade för, men Liljegrens
mening var att pengarna skulle när de bekommo till mig af-
sändas, men Glader har nu äfven
den Reversen, de Reverser som
jag har är en på 10, och en
på 18 doller, och kan icke fåss
något på dem den ena som är
skuyldig har för längesedan fymed
och den andre har ingenting
vi har ännu nästan ingen snö
här men det har stundom varit

något kallt, det har i år blivit
här i landet en god årsvext så at man slipper lida någon nöd på
lifsuppehälle såsom det alment
spörjer ifrån Sverige, så jag
tänker ofta på de fattiga i Sverige
som ingenting har varkeni peng
gar eller någonting att äta då
vi har fulltopp med mat så att
vi icke nog kan tacka Gud för
den velsignelse som han bevisar oss. Ty icke har vi förtjant
bättre än hvad der är, om de
fattige vore här ifrån sverige
så toge de sig bättre ut synner
ligen arbesföra personer, här fås
land för intet, det har nu kommit
mycke folk i sommar hit mest ifrån
Helsingland och Dalarne och tagit sig
land, och ingen ångrar sig att de
är flyttadt från sverige äfven har
här uppbyggds nu en sv. Luthersk kyrka
samt håller på att byfggas en Babtisk dito
helsas flitigt från min Hustru och barnen
till all slägt och vänner

Erik Bong