Diskussionsämnen, Tyst bok 1

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 1

 • Kan arbetarnas ekonomiska ställning förbättras genom införandet av 8 timmars arbetsdag? (s. 8)
 • Hafva tidningarne i någon mån bidragit till folkupplysningens höjande, och om så är på hvilket sätt? (s. 10)
 • Äro embetsmänen att anse såsom folkets herre eller som dess tjenare? (s. 11)
 • Anses det ekonomiskt fördelaktigt att använda konstgjorda gödningsämnen? (s. 11)
 • Hafva tullvännerna uppfyllt sitt löfte till arbetaren med afseende på mera arbete och större aflöning? (s. 11)
 • Är statspresten nödvändig för ett upplyst folk? (s. 11)
 • Hvari ligger största orsaken till fattigdom? (s. 12)
 • Hvarför få ej fruntimmer ingå i vår förening? (s. 13)
 • Kan Sveriges lagar enligt nuvarande förordningar sägas blifva stiftade af folket? (s. 14)
 • Kan vår folkskoleundervisning enligt nuvarande ritual, sägas omfatta de kunskaper, som det uppväxande slägtet för framtiden bäst behöva? (s. 14)
 • Äro bostäderna på landsbygden i allmänhet såsom de borde vara? s. 14)
 • Böra bönderna mera än hvad är fallet, upplåta sin jord till dags-verkstorp? (s. 15)
 • När anses rätta tiden för en yngling att ingå äktenskap? (s. 15)
 • Hvad är osedlig litteratur? (s. 17)
 • Böra föreningens medlemmar besöka det kommande husförhöret eller icke? (s. 18)
 • Hvilka egenskaper bör en prest besitta? (s. 19)
 • Är religionsfrihet skadlig, och om så är på hvilket sätt? (s. 20)
 • Hvad är orsaken att socialismen vinner sina anhängare hufvudsakligen bland arbetarne? (s. 20)
 • Hafva arbetsgivare moralisk rätt att fodra absolut nykterhet af sina arbetare? (s. 21)
 • Hvad är lycka och huru uppnås den? (. 23)
 • Hvarför dansar man och hvad nytta? (s. 24)
 • På hvilken basis bör ett verkligt äktenskap byggas? (s. 24)
 • Är romanläsning nyttig? (s. 24)
 • Skulle det vara vådligt att utan kapital och inkomst lemna arbetare rösträtt? (s. 26)
 • Kan qvinnan anses hafva rätt att blifva likställig med mannen i politiska rättigheter? (s. 26)
 • Kunna nyodlingar å nyjord i större skala under nuvarande förhållanden med fördel företagas? (s. 30)
 • Hvad är osedlig litteratur? (s. 32)
 • Hvad är samvete? (s. 33)
 • Kan skogssköfling försvaras från klimatisk synpunkt? (s. 34)
 • Hvilka egenskaper bör en prest besitta? (s. 37)
 • Är religionsfrihet skadlig, och om så är på hvilket sätt? (s. 39)
 • Kan vårt nuvarande tullsystem anses nyttigt för Jämtland? (s. 39)
 • Hvilka åsigter bör en rigsdagsman hafva? (s. 39)
 • Kan förtärandet af rusdrycker såsom närings- och njutningsmedel från någon synpunkt
 • försvaras? (s. 42)
 • Hvilket yrke är i afseende på arbete och inkomst att rekommendera? (s. 44)
 • Hvarför frukta alla menniskor för döden? (s. 45)
 • Förlorar man sin personliga frihet genom att ingå i en absolut nykterhetsförening? (s. 50)
 • Skulle det vara vådligt att utan kapital och inkomst lemna arbetare rösträtt? (s. 51)
 • Är tobak såsom njutningsmedel för helsan skadlig? (s. 52)
 • Kan qvinnan anses hafva rätt att blifva likställig med mannen i politiska rättigheter? (s. 52)
 • Är en skogslag nödvändig för Jemtland? (s. 54)
 • Hvilket anses fördelaktigare för en landtbrukare att afla kalfvar eller att köpa kor? (s.  57)
 • Böra bönderna på vår ort och efter våra förhållanden antingen hafvahöst- eller vårkor? (s. 60)
 • Hvilket lönar sig bättre att uppföda unghästar eller mjölkkor? (s. 60)
 • Är kredit för de dagliga behofven skadlig? (s. 63)
 • Är vinsten af rusdryckshanteringen alldeles oumbärlig för kommunen? (s. 64)
 • Hvilken lära är den mest orimliga? (s. 65)
 • Hvilket är bättre att vara lång eller kort till växten? (s. 66)
 • Hvilket är det fördelaktigaste sättet att vår eller höstgödsla sina åkrar? (s. 70)
 • Kan det anses vara någon fördel med hafresåning? (s. 71)
 • Huru skall en fattig gosse ställa sig för att få en dam till hustru? (s. 76)
 • Hvilken har lättare att slå sig fram ojift man eller ojift fruntimmer?( s. 76)
 • Hvilket är fördelacktigare att odla råg eller ärter? (s. 78)
 • Passar det tjenstepigor att gå klädda i barätt? (s. 81)
 • Motion om att eftersom föreningen har fast lokal, så var det humant om medlemmarna vare med om att anskaffa en god tobak, så att hvar och en som behagar finge taga sig en rök! (s. 82)
 • Böra jämtarne mera än hvad nu är fallet egna sig åt rofodling? (s.  83)
 • Hvarför sörger godtemplarne så mycket för Godpimplarne? (s. 83)
 • Hvilket är bättre att hava sina hölador täta eller glesta? (s. 87)