Historiska källmaterial

Källmaterialet som framför allt används på denna sida är Föreningsarkivets och Riksarkivets material från Jämtland och Härjedalen. Materialet finns bevarat på Arkivet i Östersund. Förutom originaltexter i form av protokoll, domböcker och brev med mera finns även affischer, standarer och plakat, fotografier, filmer, ljudupptagningar, kartor, trycksaker och en mängd tidskrifter och böcker. Allt är kvarlevor och berättande källor från sin tid. Av olika anledningar har materialet blivit sparat, ihopsamlat och lämnat till Arkivet i Östersund. Tillsammans utgör de delar av vårt gemensamma kulturarv som berättar om hur livet och verkligheten tedde sig där och då.

Det finns mycket källmaterial i arkiven och vissa delar finns även digitiserade. Det betyder att de är fotograferade och utlagda digitalt. Allt källmaterial  som används i olika teman kan man ta del av i digitiserad form här på webbsidan. Handskrivna texter som vi hänvisar till och utgår ifrån finns också att läsa som avskrifter för att underlätta läsandet av texten.