Kursplananknytning Grundskola

Arbeta med materialet i Grundskolan

 

I kursplanen för ämnet historia står att eleverna ska utveckla kunskaper om
– hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser
– hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer
– hur man ställer frågor till källor och värderar dem till grund för historisk kunskap
Följande är saxat ur det centrala innehållet
Åk 4-6
”Ökat utbyte och jordbrukets omvandling under perioden 1700-1850”
– framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige
– läsa om vad historiska källor kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
– Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Åk 7-9
”Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, ca 1700 – 1900”
– industrialiseringen i Sverige; historiska förklaringar till industrialiseringen och konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige
– migration inom och mellan länder

”Demokratisering, ca 1900 till nutid”
– demokratirörelsen i Sverige, bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
– – framväxten av det svenska välfärdssamhället
– Hur historiska källor speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor

”Hur historia används och historiska begrepp”
– exempel på hur 1800- och 1800-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
– Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
– vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang