Kursplananknytning Gymnasiet

Arbeta med materialet i Gymnasieskolan

I kursplanen för ämnet historia står att eleverna ska utveckla

– förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
– förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.
– sin förmåga att arbeta med historisk metod. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor.
– kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser och händelser utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Följande är saxat ur det centrala innehållet för historia A:

– industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen
– historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation.
– Tolkning och användning av olika slags källmaterial