Orienterande avskrifter 5 april 1903, bok2 (Lek och Allvar)

Orienterande avskrift

Protokoll vid företagen diskussion-
öfning med föreningen Lek och Allvar
söndagen den 5 april 1903.

§1
Protokollet öfver förra mötets diskussion upplästes och godkändes.

§2
Diskussionen öppnades af kamrat Hulda Flykt som ledde dess förhandlingar

§3
Den vid ett föregående möte af kamrat Wide inlämnad fråga så lydnande:
”När kan en yngling anses som man”, upptogs till behandling.

Wide inledde frågan, och ville han att frågan skulle skärskådas från så olika
håll som möjligt, ville att äfven de kvinliga kamraterna, skulle säga sin mening.
Framhöll att det var karaktären som gjorde det manliga.

Jonas Magnusson, jag anser om en 14 års yngling tar sig en pris och tål den
bör få vara man.

P Gunnarsson. Jag anser en yngling är man, när kan blivit så stor att han
kan ha stor rock, att en ölhalfva rymes i hvardera fickan.

J Magnusson. En yngling bör också kunna klara sig i alla sorters kortspel
för att kunna kallas man.

Wide ville ej anse sådana ynglingar för män, som hade och visade de egenskaper
som de föregående talarna framfört. De som hysa sådana vanor och egenskaper
äro enligt min tanke sämre än få. Jag anser en yngling vara man då han
respekterar andras åsikter samt kommit så långt att han kunnat bilda sig
en någorlunda klar åsikt om livets frågor och spörsmål. Det är väl ingenting
som är så fult och rådt som att visa förakt för våra föräldrar, ty börjar vi
lyckas vara så stora att vi ej behöfva hafva vördnad för dem, då äro vi för
evigt förlorad.

P Gunnarsson. Jag vill motsäga den föregående talaren i hans yttrande, ty
om alla skulle anses som djur som inehade de vanor och begräpp som jag fram-
burit då kunna vi med säkerhet antaga att ¾ af jordens befolkning skulle bli
behandlat som djur.

Wide begärde ordet och sade, den är man, som kan företaga sig de mest våld-
samma handlingar, den är man som våldför kvinna och följer sina mest
simpla och låga begär, den är man som begagnar hvarje tillfälle som
gifvas att sätta sig upp mot sina föräldrar, hatar fosteralndet och allt
lagbundet, ja denne är i sanning man.

§4
Som resultat af diskussionen affattades och godkändes följande resolution:
”Den han anses man som sätter sig upp mot sina föräldrar samt kan säga de
mest gröfsta och råaste ord samt hvars kroppshydda antagit så stor volym, att fickan
på den rock han bär kan rymma en ölhalfva.

§5
Kretik

J Magnusson kretiserade ett par af kamraterna för att de under deklama-
tionen voro inne i köket och förde oljud, så att alla blefvo störda.

Wide. Jag vill kretisera ordf. J Magnusson därför att han allt-
för hastigt lät klubban falla i bordet hvarför ingen kunde hinna begära votering,
också vill jag kretisera A Magnusson för att han skyndade sig att begära
då en af kamraterna ville ha en upplysning om det fattade beslutet.
En sådan upplysning skall alltid ordf. skynda sig att gifva.

J. Magnusson. Jag vill tacka kamrat Wide för upplysningen. Man jag
tycker han var nästan nog så stor i fodringarna, det är ej så godt att
vara ordf. första gången och vara utan fel.

Wide jag har ej tänkt att man skall sätta horn i sidan på mig fastän
jag säger hvad jag tycker, det var ju ingen annan än jag som tyckte
det och därför kunde ju kamrat Magnusson ej behöva bli ond på mig,
men jag ska försöka tiga hädanefter, men det kan ni gärna lägga på
hjärtat att den som ej vågar något vinner ingenting, detta kan ni gärna
ta med er hem.

Dag som ofvan
J.O. Jönsson
sekreterare.

Justerat
Axel Johansson
t.f. Ordf.