Orienterande avskrifter konst prot och tre mötesprotokoll (Lek och Allvar)

Orienterande avskrift: Diskussionsklubben Lek och Allvar

Protokoll fördt vid möte
med ungdommar från Ösa
och Täng hos Anna Göransson.
Tisdagen de 23 Dec 1902 kl 8 em,
för konstituerande af en ungdomm-
förening.

SD Till ordf. för mötet utsågs Nils Wide
till sekr Per Gunnarsson

§1
Mötet beslöt gifva föreningen namnet Lek och Alvar

§2
För medlemskap i föreningen teknade sig följande personer:
Nils Wide Täng
Per Gunnarsson Ösa
Ante Magnusson ¨
Olof Mangusson ¨
Jonas Magnusson ¨
Nicke Larsson ¨
Carl Larsson ¨
L Ac Larsson ¨
E Al Holm ¨
E Th Erikson ¨
Anna Magnusson ¨
Anna Larsson ¨
Brita Olsson ¨
Anna Jonsson Tårsta
Anna Göransson Ösa
Oskar Nilsson Täng
Abel Johansson ¨
Alma Nilsson ¨
§3
Följande stadgar för föreningen antags:
1
Ungdomsföreningen Lek och Alvar har till ändamål att hos sina medlemmar väcka håg
och inträsse för lekar, sång, god litteratur
samt andra bildande och föradlande ämnen

2
Föreningens medlemmar ha, eftersom det
lämpar sig vid dessmöten, öfningar uti
sång, deklamation, föreläsning, diskussion
och lekar

3
Föreningen håller ordinarie möten kl. 8 em
alla Söndagar då logen Liljan ej har möten
Extra möten hålles då föreningen därom
förut fattat beslut.

4
Medlemskap kan vinnas af hvarje man
och kvinna, som fyllt 14 år samt tillhör
någon nykterhetsförening, eller om personen
ej tillhör sådan förening kan för medlems-
skaps erhållande måste af någon medlem
rekommenderas såsom nykter och anständig

5
Inträdesafgiften är 25 öre, i kvartalsafgift
erlägges 10 öre.

6
Föreningen väljer för hvarje kvartal en styrelse
bestående af 5 ledamöter. Den utser inom sig ordf.,
v. ordf, sekr. och kassaman.
Styrelsen skall handhafva föreningens alla
angelägenheter, samt är gemensamt ansvarig för
omhänderhoda medel och för hvarje kvartal
skyldig redovisa för föreningens ställning av
verksamhet under det gångna kvartalet.

7
Den medlem, som genom vanhedrande van-
del skadar sitt eget och föreningens anseen-
de skall först af styrelsen varnas därför,
hjälper ej detta och fortsätter den varnade
som förut, skall han efter skedd omröstning
av föreningen uteslutas.

no 1 För uteslutning fordras ¾ majoritet
Sådan omröstning sker med slutna sedlar.

no 2 Anklagelse mot medlem skall ske
skriftligen till styrelsens ordf., som vidtager
åtgärder. Gäller ankl. ordf. själf skall
sluten namnsedel upptagande anklaga-
rens namn särskild bifogas. Under så-
dana förhållandgen afträder ordf. från
sin befattning.

no 3 Den som under ett år icke betalt stad-
gat afgift anses ej längre som förenings-
medlem.

8
Styrelsen eger icke rätt använda de
henne anförtrodda medlen efter eget
godtfinnande eller företaga sig något,
som föreningen ej kodkänt.

9
Medlem som inom föreningen använder
grofva, anstötliga och opassande uttryck
eller vägrar åtlyda ordf. befallningar
när han kallas till ordning böte minst
25 öre och högst 50 öre eller och uteslutas
efter föreningens beslut därom.
Rökning får ej tillåtas i möteslokalen.

10
Mötena skola hållas inom slutna
dörrar. Personer stående utom föreningen
hvilka vilja bevista dess möten erhålla
tillåtelse därtill såvida föreningen där-
om enhälligt fattat beslut.

11
Då föreningen företager öfningar i diskussioner
väljes särskild ordf., samt särskild sekr.
Under föreningens alla andra förhandlingar
tjänstgör styrelsens ordf. och sekr.

12.
Ändring av dessa stadgar utom §§ 1, 2

4, 7, 8, 9, 12 må af föreningen företagas
ändast å ordinarie möte och efter det
styrelsen gifvits sitt utlåtande
Härtill fordras 5/6 majoritet

13
Ordningsregler vid särskilda öfningar.

no 1 Wid leks öfvande skall hvarje medlem
med afseende a ordning och uppförande
göra sitt bästa samt villigt åtlyda
ledarens gifna befallningar.

no 2 Vid unison sångsöfvande skola alla
medlemmar deltaga. Som önskvärt vore
att hvarje medlem äger egen sångbok
(hälst Eggeling)

no 3 Vid deklamation, föreläsning och
diskussion skall hvarje medlem upp-
föra sig tyst och ordentligt. Vidare
skall efter öfningens slut kritik företagas
samt öfvas med förstånd och urskilj-
ning. Dock må ej kritiserat medlem
upptaga detta illa utan som ett kam-
ratligt bevis på samkänsla för uppnå-
ende af största möjliga färdighet.

no 4 Ordf. åligger vid diskussion och öfverlägg-
ning att bevara ordning och föra föreningens
förhandlingar till en snar och rättvis
utgång.

no 5 Till ledning för ordf. rekommenderar
studentfören. ”Weidandis” småskrifter no 5

no 6 Sekr. åligger vid öfninar, föra noggrant
protokoll öfver diskussionen samt voterings-
propositioner och dessutom försöka införa
i protokollet så mycket som möjligt
af de utalande som blivit gjorda.

§4
För att renskrifva de nu antagna
stadgarna samt till nästa möte inkom-
ma med förslag till nödiga tillägg

tillsattes en komite af tre personer, i kom
Nils Vide, Per Gunnarsson och Ante Magnusson

§5
Företags val af styrelse och valdes:
Per Gunnarsson, Ösa ordf.
Brita Olsson, ¨ v. ordf.
Anna Magnusson, ¨ sekr.
Jonas Magnusson, ¨ kassaman
Ann Larsson, ¨

§6
Beslöts att hålla extra möte tredjedag-
jul kl 7 e.m.

§7
Förslag inkom att antaga ett tilltals-
ord, samt ett lösens- och hälsningsord, hvilket
mötet beslöt. Som tilltaslord antogs ordet
Karmrater att begagnas på mötena då en
medlem tilltalar en annan samt till
lösens- och hälsningsord utrycket
Frid kamrater, med hvilket medlem
då han inkommer på mötet, hälsar
de närvarande.

§8
Inkomsterna 2 kronor öfverlemnades till kassa-
man

Dag som ofvan
Per Gunnarsson
tillfällig sekreterare

Justeradt betyga:
Per Gunnarsson
ordf.
Protokoll fördt å extra möte med
föreningen Lek och Alvar
lördagen den 27 december 1902

S.D. Mötet öppnades af ordf. kl 7 e.m.

§1
Förra mötets protokoll upplästes och godkändes.

§2
Tre nya medlemmar anmälda för inträde
nämliga Elvira Eriksson, Märta Olsson och
Theodor Ljunggren Öså, samtliga rekommendera-
de af Wide hvarefter mötet beviljade dem in-
träde

§3
Företogs sång af ”Du gamla du friska” och
”Var välkommen en hvar”.

§4
Paragraferna 11 och 12 i stadgarna upplästes och godkändes.

§5
Dem komite, som hade i uppdrag att inkomma
med förslag till tillägg till stadgarna in-
kommo med detta förslag, vilket godkändes.

§6
Mötet beslöt att till en komite bestämde af
Nils Wide, Per Gunnarsson och Ante Magnusson
uppdraga rensskrifvandet af stadgarna.

§7
Deklamation af Wide om ”tiggaren” och därefter
en stunds lekar.

§8
Förslag inom om, att föreningen borde köpa
en bok innehållande undervisning i kelar och skulle
medel därtill anskaffas genom insamling bland
kamraterna, förslaget godkändes.

§9
Mötet afslutades kl 11.30 inkomster 3 kr. 25 öre.

Som ofvan
Anna Magnusson F S

Justeradt
Per Gunnarsson
Protokoll fördt å ordinarie möte
med föreningen Lek och Alvar
söndagen den fjärde januari 1903

S. D. Mötet öppnades af ordf. kl 8 e.m.

§1
Förra mötets protokoll upplästes och godkändes.

§2
Fem nya medlemmar för inträde nämligen
Olaus Nord och Karl Gustafsson, Täng. Nils Persson
och Harald Persson Ösa, samt Kattarina Hoflén
Gärde alla rekommenderade av Wide hvarefter mötet beviljade dem inträde.

§3
En extra besökande, J Lindgren erhöll mötets
tillåtelse att närvara.

§4
Programmet för aftonen fullföljdes och valdes till
ordf. i diskussionöfningen Theodor Ljunggren,
till sekreterare Olaus Nord.

§5
Mötet beviljade att till Anna Göransson
betala 1 kr. i hyra för lokal för hvarje
gång föreningen därstädes sammanträder.

§6
Extra möte hålles trettondag-jul då de
manliga kamraterna betala 10 öre hvardera
och de kvinliga 5 öre till hyra för lokalen
under aftonen.

§7
Mötet afslutades kl 11 inkomster 2 kr. 65 öre.

Anna Magnusson, F.S.

Justerat
Per Gunnarsson
Ordf.
Protokoll fördt å extra möte
med föreningen Lek och Alvar
trettondag-jul 1903

S. D. Mötet öppnades af ordf. kl 8 e. m.

§1
Förra mötets protokoll upplästes och godkändes.

§2
Tre nya medlemmar anmäldes nämligen,
Johan Johansson Tårsta, Maria och Axel Ljung-
gren Ösa, beviljades inträde.

§3
Extra besökande, Ernst Lundin erhöll
tillåtelse att närvara.

§4
Aftonens program fullföljdes.

§5
Samtal öfver frågan ”Hvilket ämne af de
i stadgarna angifna bör mest öfvas.”

O Nord, fann att man bör öfva sig
mest i föreläsning och deklamation.
N Wide, Det är nog svårt att säga hvilket
ämne, som mest bör öfvas rekommenderade
föreläsning, deklamation och sång.

Ernst Lundin, framhöll deklamation och fö-
reläsning, dock icke efter lek, emedan man
af lekan blir närvös.

N Wide, trodde inte att den arbetande
klassen blir så lätt närvös af en lek.