Övning Censur

Uppgifter

 • Vad betyder ordet censur?
 • Fram till den 1 januari 2011 fanns Statens Biografbyrå, som censurerade film och satte åldersgränser. Nu ska inte vuxenfilmer censureras längre, men en särskild myndighet ska fortfarande ha ansvar för att granska filmen för att bestämma åldersgräns. Är det rätt att man censurerar film, och sätter åldersgränser? Varför?
 • Ska en tidning få skriva precis vad som helst? Om inte – var går gränsen?
 • Under kriget handlade censur om att vara försiktig med information som annars kunde komma fram till fienden. Det kunde också vara att man inte fick säga något ofördelaktigt om länder som man annars var rädd skulle förklara krig mot Sverige. Vad tycker du om det? Motivera och argumentera för hur du tänker!
 • Anser du att det är rimligt att man ska ha lika stora möjligheter att uttrycka allt vad man tycker och tänker oavsett om det är krigstid eller fredstid? Är det en rättighet människor ska ha oavsett vilka omständigheter som gäller?
 • Ljuger du någon gång? I så fall, varför?
 • Vad innebär begreppet ”en vit lögn”? Tycker du man kan använda vita lögner? I så fall när?
 • Per Albin Hansson var statsminister under andra världskriget. Han håller ett tal till svenska folket den 12 april 1940, 3 dagar efter att Tyskland invaderat Danmark och Norge. Då säger han att man inte kommer tillåta en krigförande makt att utnyttja svensk mark för sina syften. Ändå började tysktrafiken i största hemlighet gå genom Sverige bara några dagar senare. Vad var skälet till att han sa så? Var det en lögn? Var det i så fall OK? Argumentera för hur du tänker!
 • Tre av våra världsreligioner är judendom, kristendom och islam.  I Europa bekänner de flesta sig till någon av dessa religioner eller till västerländsk humanism (som bygger på kristendomen). Om något anses tabu, d v s att man inte ska prata högt om, skriva om, eller avbilda något inom någon av religionerna men inte inom de andra – ska man ta hänsyn till det då? Ge exempel på hur du tänker! Blir detta en form av censur?
 • Traditionellt hävdar islam att man inte ska avbilda Gud eller Muhammed. Det är att förringa dem till något mänskligt och greppbart. I Sverige och Västvärlden hävdar många tvärtemot att det är konstens uppgift att ifrågasätta invanda tankemönster och också provocera. Motsättningarna mellan dessa tankesätt har fått förödande konsekvenser genom attentaten mot Charlie Hebdo, den franska satiriska veckotidningen och Jyllandsposten i Danmark. Hur ska vi hantera detta inom en demokrati, med respekt för alla människors lika värde? Censur?

Förmågor

 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
   
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
   
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller