Rannsakning nr 2

Laga ting uti Undersåker 18 oktober 1666

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol.A 1:6, ÖLA.

A:o 1666 den 18 oktobris, då laga Ting hölts utj Undersåker. Förestältes åter desse parter, Claes Adamsson och Gunills Jons dotter; Och i synnerhet, H. Margareta Mårtens dotter, i Brattäggen, som Claes Adamsson förledt åhr beropar sig på, skulle hafwa hördt det Gunnil hafwer hotat sin sal. Fader H:r Adam, hwilken efter aflagdan Eed bewittnade sigh sålunda allenast hafwa hördt, det lappgunnil hafwer kommit uthur Stugun på prästebordet i Kall Sochn och warit heel onder och wreder, men icke hörde hon henne något säga, som hon kunne förstå, uthan Gunnil plottrade på sitt Tungomåhl whad det war, weeth hon icke, berätta. Dessuthan betyga allmogen her utj Undersåker, som i Owiken, som elliest öfwer hela landet, det denne Gunnila gåår utj gårdarna, och dricker sig full af brännewijn, sedan blifwa dhe aldrig af med henne; uthan när dhe wille hawfa henne ut på dörren, och sedan uthur gården, så hotar hon dhem och undsäger dhem allt indt, plottrar, bannas och swähr på sitt Språk, så at alt folk ähr henne rädder att see, för sine ögon, begärandes blifwa af henne uthur Fiället och bort från Sochnen.

Befallningsmannen förehölth Gunnila alfwarligen at bekänna, om hon wore den samme, som hafwa förgiordt H:r Adam? Der till hon swarade instendigt neij, aldrig sådant giordt, mycket  mindre kunna. Tillfrågades henne, hwad för währningsmän hon hafwer med sigh, som willia vefrija henne med laga Edh? Sade, sin broder, och 2:ne syskonbarn, och sin broders hustru som hennes systers Son; hwilka Rätten eij kunde optaga eller gilla dhem för några währningsmän; Ej heller kunde nämbden henne befrija, för dhe grofwa misstanckar och elliest hootningar, som hon allestedes uthsprider, både så wäl her i Tingelaget, som allestedes her i landet.

Då Ehuruwäl denne lapp Gunnila Jons dotter alldeles och instendigt nkar sig wara wållande eller någon orsach till denne H:r Adams kranckheet och siukdom. Lijkwäl fatta många stoora umptioner och misstanckar till henne, om älliest ofwanbem:te attester henne fullkombligen öfwertyga och tillbiuda hafwa lappgand förgiort sal. H:r Adam; Sedan eij heller kan hon från detta wijtesmåhl och beskylldning skaffa sig nöijachtige währningsmän, utan slyka, som hon ähr sielf, och slächtingar medh; hwarföre efter Nämbdens betänckiande kunne denne ringa Rätten icke befrija henne; uthan dömbde Gunnila Jons dotter efter det 6 Capitel höghmåhle balken landslagen, saker till döden. Doch alt spdant till den Höglofl. Kongl. Hof Rättens widare her öfwer nådgunstige resolution, under dåhn-mjukeligaste hafwa remitterat.

Denne rannsakning öfwerskickades den 2 jan 1667 till den höglofl. Kongl. Hof Rätten.