Brev A 1857

Min kära Fader
Efter som jag har så tunt Paper vill jag försöka att
skrifva det jag kommer ihåg och det som förtjenar att
nemnas men innan jag börjar widare vill jag Ehuru
förbehålla mig en del, såsom min aducation (läs) aducation (läs) edjucation
eller kunskaper står på dålig fot så will ej att ni skall
wisa mina bref så att jag skall slippa skämmas för
min dåliga uppfostran uttan ner ni har Läsit dem kann
ni berätta egentligaste innehollet och för all del wisa
dem ej till någon lärd, ty det fins flära fel än så tror
och i hendelsewis jag skulle komma hem skulle jag wara
till spektakel för detsamma i annat fall får ni stå i
skamrummet för mig.

Jag har nu tillbringat en winter …. i denna werld
den har waret mild för jämnan litet snö ohjelpligt
körföre för både vagn och släde i slutet av Feb såg
det ut som det skulle blifva sommar och fortfor hela
march, men april blevf deremot så mycket kallare, kall
blåst och snö och markangöringen börjades ej för än
den 10 maj och forfar än då detta brev skrifves.
Wäderleken är som jag för har skrifvit, Hastig omwexling i
tempraturen, ena dagen warmt och den andra kalt och de
kommer af att landet är jemt, her är ej Berg och stora sko (-)
gar som Hemma. her fins alla slag men ej så jemt omväxlande
som hemma. Landet öfver hufvud tagit ligger jemt och det
kan jag bewisa med strömmarna eller åar såsom Mis
sisippi ån som är 4 100 eng. mil long och har högst obetydliga
fall två till antalet för öfvrigt är ån farbar för Ångbåtar
helt och hållen och sen är det 4 eng mil öfver till wattnet riner
åt motsatt håll eller i norr, och denna å är efven farbar
för ångbåtar det är nu på förslag att Grafva de fyra

eng. milen
der emellan sedan kan de fara rätt igenom hela america
med ångbåtar och fara mot strömmen half wägs och
andra half undan strömmen således är amerika beskaf (-)
fad och omätliga haf på alla sidor så är det ej
underligt om winden än skarp och klimatet om (-)
wexlande- och hittils har wi haft mycket regn
alla floder äro öfverfylda med watten, landsträckor
öfversvämmande och ödelagda ångbåtar går efter stads
gator Husen bortspolade af watten. Tusentals Familjer
ruinerade och huswilda. Broar och Landswägar förstör (-)
da, ångsågar som står nera watten äro urståndsatta. Bommar
och dammwäggar börjar swika och kanhända en god
del förstörda och wi wät ej huru fort det kommer
att sätta sig det förfar likadant ännu, och ammerika (-)
narna säger …. I am sure it havent be so much
water on twenty years (jag är Säker det har ej
warit så mycket watten på tjugu år) jag skulle

hafva tusen ångbåts ångsågs jernwägs olyckor
att berätta men såsom det är så wanlig så lönar
det ej att biskrifva något om det samma ty det
är andast hwad som hörer till dagen. Alt huvud (?)
ånga heter Standhops med den största öförsigtigh
somliga gånger körer de i kapp med ångbåtarna på
ån då bränner di fläskflot eller smör som de begagnar
att stryka på wäden och i sådanna tillfällen Exploderar
ångpannorna så är både Båt och folk iTraser
Amerika är fall af ormar och muskiter (myggor)
aldeles Enormt oskapligt sig får gå war jag w(?)
i skogland eller på slätterna så fins de ofver alt
och muskiter såsom moln mitt på ljusa dagen kan
knappas se dagens Ljus för myggor der som är skog-land

för öfrigt äro wi tvungna att sätta flor för ögonen ner
man skall gå i skogen
Handels trafiken Emellan Chicago Counties Innewåna-
Re och Taylors Falls (läs Tälors Falls) Stad
Det kan hända att ni skulle tycka att jag kastar skug (-)
ga öfver detta swenska Setlamente att såsom jag för har
skrifvit att jag anser det wara den dåligaste trackt
de kunde bosätta (?) sig på, och såsom bevis heraf will
anföra följande
Att såsom wanligt är ner Bönder skall afyttra sina
Lantmanne produckter så pålastas wagn och för-
spennes hästar eller Oxsar, Men Chicago boarna har
ej denna behaglighet eller dena Transportation det är i
stället att underkasta sig detta arbete att instoppa i
en säck eller annat och laga på ryggen och bära den
dertill det svåraste wäglag och sist nr di kommer i sta-
den så är det till att krångla bort det i byte Emot
andra förnodenheter och emot halft wärde pengar är
ej att krångla med ty de äro som di woro lands för-
wista det de har att afyttra äro egg smör Bär Potatis
o.s.w. icke spannmål föröfrigt äro her mycket fattigt
folk och nöd å färde och ner någon lider för stor nöd
så skjuter de tillsammans, och således den ena stackaren
hjelper den andra. Her finns efven Bönder som har mycket
bra och många fattiga från Swerge har också kom(-)
mit till det wälstån som knappast de har ernådd
i det fattiga smalånd eller Bläkinge men från Norland
sådana som är komna derifrån der kan de föda sig li-
ka bra som her och lefva i sitt fädernesland är me-
ra saligt och mera beqvämligt än i en annan werld

jag får efven tala om att Edblad har i wår tagit Land
wid Rum ån, och Börjat således att en gång till att ned-
slå sina bopilar och han tycker bra om America
och är Glad att han kom ifrån Befallningsman Hell-
berg om dock icke Helskinnat de äro i knappa
omständigheter förliden sommare arbetade alla hos
Bönder och tjente så mycket de kunde lefva lika
så förliden winter. Nu äro di bosatt wed en sjö
der di har Någorlunda tillgång på jagt och fiske
wid samma sjö är Jönas Olagusson bosatt han
arbetade på lite lånad (?) Hela fjolsommarn och
förliden winter och intil denne dag han har
? och ofta Besök af Indianerna förliden win-
ter war der ofantlig hop och bygte en fästning
… intil hans hus. De frugtade för andra Indianer
skulle komma så är det naturligt de skulle kri-
ga. Men Lanå agenter befalte dem derifrån med
hotelse att om de ej war faren innom twå dagar
skulle krigfolk efter skickas och de flydde genast
Nästan hela förliden winter eller från Början af Ocktober
och intill nu har Magnus Olofsson warit sjuk han
är nu på Bättringswägen Schoolläraren Ihlström
har ingott till missionen och kommer att blifva prest
Andreas Olofsson har fått 20 acre land af sin Broder
som han arbetrr på och Erick Olofsson arbetar på sitt
land och inom några år kommer han i Någorlunda
wälstånd och är nu så mycket upparbetat så att han
föder sig men till det wälstånd och beqvämlighet som
han har warit så kommer han knappst att få mera
men de äro alla Nöjda föruttom Bengt Olof han tycker det
är intet bra
Yours heartly son Liljegren forts