Brev B första våren

Min kära Fader
Jag är skyldig eder mycken tacksägelse för de tvänne
Brefvenne som jag har erhollit sedan sist jag skref, jag är Glad
Att Höra ni har Hellsan och mårbra efter Omständigheterna.
Det förra brefvet blef jag något utväntade på, Emedan det har
Warit fem månader på wägen, det andra kom owäntandes men
Dock kärkommit, uti dessa Brefven finner jag en hop med Nyfikna
Några sorgliga, Men ej några serdeles Glädjande. Det Farfar är död
War ej något owäntande, och efven så med Farbror .Emedan han
War en längre tid sjuklig och det Olof Bång er död det war
Owäntat och wfven mest sorgligt att jag ej skall få se
Den kära Gubben mera, som jag alltid har hyst en inre käns-
La och kärlek för hans sagtmodiga wänliga och alltid kärleks-
Fulla bemötande – men det är Möjligt det går så md flera
Ty jag wet ej Ner som jag kommer hem mera jag tycker i
Alltid det war roligt att wara hemma men som jag ej kan tjena
Så fort så mycket pengar så är det osäkert huru det blir kanhä(-)
Nda ner jag får så mycket pengar så tänker jag annorlunda. Her fort
Far att wara dåliga tider mycket af arbetsfolk likt arbete småa löner
och af pengar. Förliden winter tjente jag ej mycket jag war hos en
swensk som heter Petersson från Söderhamn en utmärkt Hyglig familj
der har jag såsom ett Hemm jag har ej arbetat mycket han har månge
barn och wi har pysselsatt oss med att Läsa och stafva Engelska Sjunga
fyrstämt m.m. Det bästa folk som jag har sitt sedan jag for från
hemmet och nu är jag hos en Americanare ungefär en Swensk fjärding-
wäg derifrån och wer söndag går wi till sammans läser och sjunger
och Ner jag ser honom eller hans familj är det som en liten försmak
af hemmet eljest folket ritm….kt wänliga Emot mig både Swenskar
och andra och jag är Respekterad mera än jag er wärdt.

Jag arbetar nu hos en Americanare och kommer troligtwis att
Blifva her hela sommaren lönen är 13 dollar i månaden
Ungefärligen Helften emot för tre år sedan men arbetaren har
Sin fulla personliga frihet her om han ej will wara så för-
Drar han sin betalning om han än skönt har stad sig på
Hela året eller på halfva så går han Ner han will, och bör
Ej fruckta för Länsmannen eller krono betjenergen skall
Komma hemta honom, att tjena i Swerge hos giriga och onda
Bönder är just detsamma som slafveri heri america och
Det är just det som åstadkommer att her är så fult med smålän-
Ningar Småland som är så folkrigt och så fattigt, som är
Daglöner som di säger de får ej mera än en dollar om dagen
Men besinna huru liten ett smålands dollar är då det går
22 på en Americansk dollar, och för har warit wanligt en
Dollar om dagen her, ock är än med betalningsarbete löfte
Jag skulle få en dollar i fjolsomras men har ej fått en
I pengar och så är det med alt träworks arbete her det
Går falligt till wåga mot i Swerge jag finner det är bettre
Till att arbeta hos Bönder och få ½ dollar än arbeta på
Ån ock ej få något, smålänningarna begagnar sig också (ehuru icke laglig) af
Sin frihet, her går de tillsammans och hars super och dansar Och brukar knifvarna på warandra såsom det alltid är
Ett nationnal hat emellan knif smålänningar och Blekingar
Och skåningarna för öfvrigt går alla i träskor och lefver
Såsom lössläpta gefler. Det är ett roll och ohyfsadt
Folk förer många oseder jag har ej något emot den
Jag kommer alt jams med dem. Men jag ser skilnaden
Her är twå stridande partier i Politiken Democraterna och
Republicanerna det föra kämpar af af alla sina krafter

För att kunna göra de her territorierna till slaf stater
Minnesota och Cansas Minnesota är nu kommen ur slaf
Partiets klor och är förklarat på Congressen för
Fri stat eller intagen i Unionen Kansass är ännu un-
Der strid och många stridigheter är kansass under-
Kasteade folket strider der sins emellan Republic-
Kanarna har med wold lösslept deras bofvar och
Städer upstår wariginom många blifver skjutna
Demokraterna kastar ut många pengar till folket eller
Köper deras Röster. Alting går igenom Röstning och
Det sker på samma dag öfver Hela America på så-
Dana dagar är det alltid slagsmål Partierna Emellan
Och det är många meningar de twistar om
Guld finnes på otalig många ställen her och många
Skrifver i tidningarna och säger Der finns Guld
Der som aldrig har, eller kmmer alla …….foto ……..
Ljuger aldeles Enormt, ändast för att Narra folk till
Att Resa så att de skall få god fördjenst på jernwagar
Och Ångbåtar
Her är en Swensk som jag hemundrar en som heter Fahlström
Han gavf sig till sjös ner han war 10 år och kom till America
Ner han war 16 år gammal och kom till en stad som heter Hud-
Son Bay den nordesta Hamnpoats i America der kom
Han iblant barnen och kom ifrån fartyget och fartyget
For ifrån honom Der är mycket af indians och han gav
Sig att ölja deras barn och kom långt in i skogen Indianerna
Födde honom med hwad di hade att äta, men de tröttnade
Wid det och lemnade honom alen många gångar
Led han förfärligt af köld och hunger war mera att

Swälta ihjäl men så kom de och tog wara på honom
Och han blef således uppfödd han hade ej mera att
Roa sig med på sitt språk än en Bibel och hade troligt
Wis glömt språket om han ej hade haft den ner
Han kom till ålder giftad han sig med en af deras qvinnor
Och ett s k Syna Sqva och med den har han många barn
Han har nu en 16 års tid warit bosatt och har ett bra
Hemman han är nu nere 60 år han wät ej om några
Slägtingar han är född i Stockholm. Talar dålig Swenska
Godt Franska och Bäst Indianska. Han har wa(-)

Rit i Lifsfara många gångar iblant Indiäns
Nu går han ut och Predikar för Indiäns i blandt
Ibrant Indianerna äro Fransmän som har kommit
Öfver och gifvit sig åt skogarna och lefver aldeles wilt
Föder sig af yongt och Tidke Låd…. Kallas Half brit-
… Der …………för………Indians emedan ty det är många
Slag af dem och har sina wissa läränger. Men som de än-
Dast tracktar efter warandras lif så opvergår de och
Rysliga strider uppstår förliden sommare, war det en
Strid wid St Corix ån kippowa Incans kom i bölare
Ner så ån Silex Indiäns låg på lur på land banken
Ner de kom i skotthollet så sköt de ner en hop af flere
… ner de ej skuter dem så marstrar de warandra rysligt
Hänger dem i träden med Hufudet neråt eller också tager
Skinnet af den lefvandes.
Förliden winter har hefat bygd en ångbåt intet långt herifrån
I en stad som heter Prarie du Chine som skulle gå ofvan
På isen försöket lyckades icke fullkomligt mera det men det
lider ej twifvel att han komer att gå och det blir en naviga-
tion med ångbåtar om wintern, och america igenom troligen