Brev C 1861

Camp Jenkins December 1st Sate of Kentucky 1861

Min käre Fader
Det är så länge sedan jag fick något bref
och har nästan blifwitt utwäntadt derigenom måste
jag sitta mig ner och i hast nedsätta något af det
wigtigaste som har passeradt sedan har sist jag skref
Ehuru hwarken tid eller tillfälle tillåter något annat än det wig-
tigaste ………………………beträffar torde jag ej haf….
nemna ty det formodar jag ni får wäta genom
tidningarna. Norden har i det mästa Baxies ….. för
lorat och är för deras okunnighet i krigskonsten
och efven för deras krigsma…………. ……………de
sidorna är ……………….har de gavrt
flottan den ……………………….kärdene
..

……..
…….

Liflig Rörelsei wästningen hwarända …..hade att …..
manskap i enlighet med folkmängen och wärfning
officer i alla städer och på många ställen på alndet
och utom många som reste omkring i samma ändamål
ty her kan hwilken som bildas ett som finns kan bli papti?

och derigenom war alla angelägen att få sina kompaniers
fulla men eljest wäljes officerar af manskapet sedan
Companiet är fuldt är det då någon anna som
manskapet har förtroende till så kan en annan bli
Captain ett compani är 81 man till 101 och war di är
40 man har de rättighet att wälja 1st Liutanant
och 82 då kan de wälja alla officerare således kan alla
officerare att praktisera och lära sig att sköta sin pjolar
i annat fall tillsättes en annan och den förre får af-
sked. I att de föregående har jag ej widrörd mig
skall någon hwilket torde wara min skyldighet jag
har tagit ett steg hwilket jag tror ni ej anses Cowardly (fegt)
ty i detta landet anses det åtminstone största heder och ära
åt den som egnar sig åt detsamma. Jag har såsom
många andra gått in i förenta Staternas armee
för tre år eller så länge som kriget warar

Wi har bildadt ett Swenskt compani eller Scandinafviskt med norske …………., svnskarmed
swens
ka officerare som 95 man med officerare och Prinates
wi har utom … goda officerare Captaienn har warit
Liutanant i Swerge samt 2de Liutanant här warit
officer i Swerge som ……Liutanant är norsk
ytterligare har vi wn sergant och 8 corporaler därun
för captenen …8 dollars månaden först …………..73
Sergents eller segenterna will ………compioraterna 15 dollars
och resten 13 dollar i månad. Detta steg tog jag ty många
af mina wänner ingick i Companiet och derföre was de ange
lägen om att jag efven skulle gå ty de har alltid haft ett
serdeles förtroende till mig då som jag har warit i lag med

och hwad mitt lif beträffar äro det ej mera
wärdt än någon annans så att om jag dör eller
faller så wet jag att jag har kämpat och dödt för
en rättwis sak ty någon rättwisare eller heligare
sak kan man aldrig wåga sitt lif för som
nu och nu är det tid att deltaga för war och en
……….meden ……som älskas som många
att deltaga och nedtrycka rebellerna som far fram
alldeles djuriskt och tyraniskt det är ej nog att de
tyrannerna med slafvar och uttan numera will till
rätta sig herrawäldet öfver de hwita. O det är en
styggelse i menniskors åsyn mycket mindre huru skall
det wara i Guds åsyn. Nej salig är den man som
faller för en sådan sak och heder åt den som
wågar sitt lif jag blev inråsladt till Sergeant och i natts hur
jag tjenstgjort på wägen såwäl som många gånger förut
och wi de swenska companiet är udropad för det Bästa
af de 3dje Minnesota Regiments Compani det är ofant
ligt många swenskar i armén i Illinois Wisconsin och
Minnesota holler de på att bilda ett heldt Regemente af
Scandinafver och har nu äfven 400 man med sina egna offic
cerare samt är det många swenska officerare som tjenstgör
i de americanska Companierna som är både Captainer och Majorer
äfvenstor och generalen nu ligger wi i Staten Kentucky på en plats som är öfver 12 000 man
är öfver 12 000 man och i nerheten heromkring skall det wara
öfver 120 000 man och wi tror wi skall snart få komma
i någon Batalj hwilket är wår hjertligaste önskan både bland
amerikanare och svenskar och det mesta som talas om

Wi har goda kläder och proviant så wi behöver hwarken
frysa eller swelta d.w.s hittills vi har ej så mycket prövat
på än ty wi wät att en krigsman får pröva på alla delar
wi swor in oss i armén i Minnesota den 15 Ocktober och
war der på en förtning i 5 weckor sedan reste wi
hit till Kentucky på fyra dagar och tillryggalade en sträcka

wäg på omkring 1000 eng mil öfver allt hwar wi ……
egenom war wi hellsade mid herrskap och wiftades
näsdukar samt både mat och kaffe war färdigt för
1000 man hwar man kom så att wi aldrig forlorade ett
en måltid på hela wägen och spisningen kunde ske på
10 a 15 minuter i morron kommer wi att resa kanhända
längre i söder för att bewaka en jernvägsstation

Jag har nu ej widare att berätta för denna gången annat
än mina fodringar har jag lämnade till Eric
Om han får ut dem skall jag ha att fodra af Schullenberg
Slåtter akt 110 dollars och i St Paul of Mr Dayton 20 dollars
af Russel i wasa 18 dollars o.s.w.
Kommer jag ej mer igen till Minnesota så kan Erik Bank
sända dem hem om han får dem. Adressen är
Mr Olof Liljegren Stillwater (Waschington) Co Minse
North America (In care o John B Smith)
de föregående med för ………………………………..
Ingenting särdeles nytta att berätta annat än en fortfarande
god hellsa och tusende faldt hellsningar till alla slägtingar
wänner och Bekanter och mest till Eder som alla
mina systrar teknar eder tillgifne son
Olof Liljegren
Skriv mig till som aldra forst Sergeant M………………..
så att jag får hör hur ni mår. Third Regint.

I marginalen:
Undra ej på min dåliga skrifning ty jag har ej särdeles godt tillfälle sen renseln är mitt skrifbord