Brev D

2
och tag in fästningen Sumter
som är i Charleston harbor
bombarderade den då söd
en på ett sådant orätwist
sät hade bemöt Norden och till
på kjöpet hade började krig
som united States sig tvungen
att först utkalla en armé
af 75 000 man och trodde
det skulle wara nog för och
nedkrossa rebellerna men det
war icke nog rebellerna war
starkare än man kunde
tro de fan ut att de hade
warit bered en längre tid
och att Rouchanan hade
warit med i sammanswärgning
en den Gamle tjuf Gubben
hade sändt alla föråder åt
södern Nästan af alla slag

3
följackligen hade de allting
I deras hender och efven stark
armée Lincoln fan sig ytter
ligare tvwungen att utkalla en
annan armé af 125 000 man
att sammans belöpande
sig till 200 000 susen man
men efter slaget wid Bullsrun
som Norden förlorade beslöt
Presidenten eller congressen
att utkalla ytterligare 300 000
man så att hela styrkan då
uppgick till en half milion utom
den stående armée och flottan
som war mera 200 000 man men nu
är den icke så stor många har blifvit
sparkade då de sårade sångade och sju
ka men många nog att slå Reb-
bellerna. Hällsa alla i famil
jen hjertligen från Eders wän
och Broder Liljegren

4
efven får jag förklara huru
lönerna är privaterna har
13 dollars i månaden korpral erna det samma, Sergeanterna
har 17 dollars i månaden först
i Februari månad fick wi
betalt till den 1st januari
och i march fick wi betalning
till den 1sta march och nu
wäntar wi att få till den
1st may sist wi fick wåra
pengar sände jag en 10.dollar
bill till Erikc Bang och wid
liknelse eller porträt
men war dock ute i fin
uniform om det har

5
framkommit och jag får
tillfälle skall jag ehuru
sända eder en men i full uni
form kan den icke bli ty nu
har wi lämnat wåra
dressrockar för att undwik
a att bära dem men det
är swårast att finna nå
gon som kan ta att lik
ness bra
Jag tänker att ni skall
snart få de mieesota an
tingen wi eller 2st regement
etc af oss får gå dit med fång
ar från Nashville och stan
na der och bevaka dem
men jag förmodar det blir
heldre det andra regimentet
far den orsaken det är så
litet och har had en nord
tjenat eders respektfulla Liljegren