Brev E 1862

no 1
Forleden winter war wi i släten Kentucky på en ohåll…..
Plats wi hade ingen snö på hela wintern som låg
Marken mera än en eller högst två dagar men måst…….
af wintern hade wi regn som förorsakae mud eller
slask upp till knäet och en hop sjukdommar
i lägret. I slutet på winern fick wi flytta till
Tennessee 200 eng mil längs i Söder från den plats wi
war tills war wi nu är. Vi anlände hit i Marsh månad
som war då tillräckligt warmt och sommar acktigt
eller somliga dagar warmare än wi brukar ha Jämtland
under warmaste sommaren. Platsen war wi nu är ligger
på 36 grader linj. Då wi kom hit ner blef många bättre till
hällsan ty her är landet mera omvexlande med höjder, bäckar
dalar och sköna skogar stora trädgådrar och plantager
frugt nestan af alla slag hällsotillståndet är just
icke godt wi har många sjuka ändå det i vårt regi
mente och många döda och afskedade i wår comp
any har 6vi 3 döda 12 afskedade för kropsoförmögen
het 13 är sjuk för Nervarande på Hopsitalet och
i Campen. Så si således 67 man som är ren….
tjänstgöjöring nera war annan dag ty wi har my….
wagt att giöra först Canp wagt 2 piket wä….
3 police wagt 4 fatigue wagt således wagt ….
nestan alla slag och ändå ledsnas wi icke ty ….
går fort och den om uppmuntrar dien andre och all…
slags öppen sam kan upphållas

jag will nu nämna litet om det förändringar i lagen
som årligt att komma i werksamhet 1st att alla som
är otrogna eller har på ett eller annat sätt biträt Rebeller
skall arresteras och hollas sosom krigsfångar och deras
egendom confiskerad slufakr så säl som annat ifall
de icke will laga trohetsed 2 om att wäpna (fugetive
slaves) (menas rymda slavar) och sätta dem i active
tjenst 3de att gjöra Territory af en del af de södra
staterna som har warit territory ousaken till denna stora
Rebelion af de föregående är ej någonting stadfästs
på Congressen Men Home stead Billen (en
Bill som inbegriper rättigher för alla som will
eller har förklarat sig wilja bli medborgare
af de förenade stater Berättigade till 160 acre
land warhelst de finner en behaglig plätt
för 10 dollars som är för Landets uppmätning
således 160 acre land for ingenting) denna
lag träder i weksamhet nästa år, en god lag
för de fattige för ut har det kostadt 200
ingenting mer att skrifva fordenna gongen an
nat än god hällsa inlice närwarande stund och jag
hopas att dessa rader måtte träffa eder alla i

….mmia till stånd Ni warde herjemte af att mitt
… rta hällsad fader syskon slägtingar och ven
..er af eders tillgifne!!! Liljegren
…adress som förut, in care of John V Smith
Stillwater Washington Co Minn
ang jag har dröjd länge med att sända detta bref ty jag har wäntad på krigs nyheter

I marginalen:
…. att giva mig några rader och bref som ni sänder will jag…
…..ni få från mig