Brev F 1862

Misfreeboro May 14, 1862

Min kära Edblad,
Jag får tacka så mycke
för dit wälkomna bref
vet som jag riktigt bekom
från Eder den11te dennes
i hwilket jag finner att ni
alla mår bra hwilket gläder mig
mycket efwen får jag berätta samma
för min del jag får nu berätta litet
om wår nervarande hålning wi
är nu i Medelparten of Tennesse
med en stad som heter Murfreesboro
och ingenting annat än Secislionis
ter om kring oss eller (från skiljare)

elelr sådana som är otrogna till
förenade staternas Guverments
och Nästan alla dugliga men
är i Söderns Armée de flästas
i Morgons Cavallery som fäghter
her omkring och röfvar far
mare och United States Egendom
ar och anfaller fulla trupper
förstörer jernwägen o.d. w
vi har en längre tid wäntat
på anfall och gått på alskiliga
för att anfalla honom men wåg
ar icke fram Cavallery som
horer till war Brigad slogs
med honom i Stad 25 mil her
ifrån som heler Libanon

och tog 163 fångar och dödade
många utaf dem men de
kunde icke holla honomtill wårt infanteri kom
följacktligen så flydde han
men wi har blivit utkallad
flera gångar och besätmdt trodd
att wi skulle få de honom men
förgefves somliga gångar mitt
i natten då officerarna har kom
mit och kalladt på oss och sagt
att fienderna war nera intell
wår Camp wi har blivit nar
at så många gånger så
nu tror wi icke för en wi
står i Combat med dem,
och somliga gånger har wård så sedd ty di har trad
Farbror will wätta oss akendie
till detta kriget det skall jag
med få ord säga att då
wid födeslag President Sincoln

så war Emot honom och föreslog
en af deras största slafegare
som hyllade slafweriet och
deras oräknila principer
Lindcoln waldes till President
och fick de flästa rösterna
af folkminstan som ingen förr
de södra staterna. Ner de fick
wetta att han war wald protest
erade di deremot och beslöt att
skilja sig från de förenade stater
eller s.k. United States och alla
slafstater skulle förena sig
sig till ett särskildt president
domare der Republik gjöra
till egna lagar och slyor
att efter eget behag tag
att guvernments property eller att
som hör den till United States
så tog de fartyg Canoner ljwas
Ammunition förader af alla
och röfvade port kassan

snart få de mieesota an
tingen wi eller 2st regement
etc af oss får gå dit med fång
ar från Nashville och stan
na der och bevaka dem
men jag förmodar det blir
heldre det andra regimentet
far den orsaken det är så
litet och har had en nord
tjenat eders respektfulla Liljegren