Brev G 1862

Murfrecsboro Tennessee May 23 d 1862

Käre fader!!!
Den 15 de dennes bekom jag äntligen att mycket
kärkommet bref igen ifrån Eder! Jag har nu i de sednare tider trodd mig wara aldeles
bortglömd både af Eder samt andra såwäl släg-
tingar som wänner! wist skulle jag (som ni proponerar) kuna
skrifva åtminstone ett bref i war månad, men
det har jag ingen särdeles lust till uttan att bores-
fördelningen är lika liftlig från båda sidor. Om
någon annan utaf mina s.k. tillgifna wänner wille
uppoffra några minuter för min skull skulle jag
gerna beklä dem wid ankomsten om det wore or-
saken. Och det skulle efven inbringa mera nytt
her ifrån såwida det stod mina förmågor
att förkunna något herifrån som wore intressant
men jag är hender störda förbindelse till eder för
de hjertligt kärkomna brefven som jag har
bekommit både det sista såwäl som de andra,
som är den ända källa hwarifrån jag har
inhämtat något om fäderneslandet och ………lig
ast det sista som medförde många nyheter byn syn
nes till ha undergåt en total omskapning och tillika
Brattån. Således om jag skulle komma dit nu,
skulle jag ej känna igen den. Jag dinnes efven
der är betydlig rörelse med trämarke det är roliga
att höra!)

Ytterligare finner jag i brefvet huru rysligt och
bedröfligt ni anser min position såsom soldat
i förenta staternas armée huru olika sinnen
och huru olik tankesätt enting holler det mästa
kunde wi läsa engelska ledningar skulle wi tro
ligtwis slå på samma Grand ty den som
känner sucessionisterna i botten predikar annat
di som känner deras Barbarism och Tyranism
inom södra staterna som rådde der innan kriget
utbröt emot alla Nationer huru många utaf wåra lands
men bara som har blifvit mördade på gatan på lys
da dagen ehuru endå det minsta af alla claser men
tusende af andra som på sådant wis oskyldigt
och ostört awelande på sådant wis medels skjuten
eller med Bawiknif en (stor knif) i kroppen uttan
den misnta orsak dertill och Misdådaren wanligt
wis winner derigenom sin största ära, och synnerlig
ast nu sedan kriget utbröt då har de twingat fol-
ket in i armée antingen kriga för deras orättwisa sak eller
hängas, skjutas, kastas i fängelse eller dyligt icke fruntimmer
en gång skonas från Barbarism de bindas, kläderna drago
upp, ryggen taggas med en tagg som rakar upp skinnet Blodet forsar frammes,, skri, och elände, och ingen pardon
egendommarna Brännes upp och förstörs af kring
ströwande röfvareband jernwägar ruineras Broar
brännas så snart som de retirera federalarméen
kommer efter och reparerar allting försvarar
deras egendommar hjeper dem med föda såwäl som annat

Ingen förskillnad om de ärtrogna Norden
eller Södern och stränga orders att icke privat
egendommar får förstöras eller röras sådnana prin
ciper förer wi kriget på, och på att sådant skötes deras
sårade lika som wåra skulle läder.. dödar dem på
slagfaltet med att pröfva sin Bajonete fångarna somman
tar holles en del på de bästa hotell andra deremot så
wäl inredda rum med alla beqvamligheter men de fång
ar som faller i deras händer bliver inpressade i ut
hus dampiga osunda kalla rum odeqvamiliga hwar
dom icke finns en stol eller ett säte att sitta på
och på köpet ingenting att äta knappast. Rysligt
bysligt hwira långt barbarer kan gå och ändå ska
wara ett civiliserat land. Nej war icke ledsen öfver att jag
är i armén NI bör känna är högfördig öfver att ha
en son som har hjertat i Bröstet och mod att
stirda för en sådan sann och Rättfärdig sak, och
mod att bära swärdet till att hämnas de tyrannerna. Gudts
föracktare eller djewullens afskum – men jag är
Glad de har allaredan skördat frugten af sina
gerningar och mer skall di få såwida Gud är på wår
sida hedanefter som han har warit titils nu är Ne-
orleans uttalas (Jnuårlins) yourktown (jorktan) lägen och efen
deras skelfva Huvudstad Richmond , Virginia, säges wara
tagen on plats som heter Carinth, som wid Mississippi, der Rebellerna
har 180 000 såra styrkor der omkring 200 000 eller mer
har tagit in alla jernwägar och floder eller afsku
rit all comunication dit in så warken amunition eller

eller proviant eller förstärkning kan komma in
nu har wi det afgörande slag att wänta der, efven
den Grand armée af Potomac som säges ha som
nat Richmund är i samma ställning så wi
har anledning att tro deras roll är utspelad men
ma hända. Många drag att wandla annen heromkring
är mäst att frugta för deras rövare cavallery
som far i skogarna hwar som ehlst och går fram
her och der i städer och byar för att sticka och röva invånare; ni har warit, utkallad midt i
natten ibland
med dem glada förhopningen att få komma
i gemang med dem men alltid förgäfves hitils
ehuru ett Rigemente som är i samma Brigad som wi slogo
ned 800 af dem och tog 163 fångar dödade mellan 50 á 60 Att som när …………………………………………
några af wora blev dödade och sårade men …. så
ty wi har goda gevär som skjuter både långt och säkert
sinnesstämmningen iklart wåra trupper är en längtan efter slag
de frågar inte efter de swårigheter di har att genom gå blott
de får hämnas på dem – Min husa kunde att sådant hat upp
komma dem emellan ja bara för de inte fick den president
de will ha att som wi med prisidnenten har ingen rätt sty-
ra folket stifta lagar eller dylikt utan det afgjöres af
Representanterna på Congressen enligt Röstning då lika godt
hwilken blef Presidnet. Han war emellertid twungen att följa
constitutionen. Nej Bara envishet stolthet hög-
färd skelfstädighet eller aristokratism men innan
wi slipper dem skall de få sin fulla wedergälning
ehuru det har ödslat Norden många lif och kommer
att kosta flära , lika godt om mmitt skall gå jag
wet det är offrade för en Rättfärdig sak. Offradt
för att fria fångar oskyldiga qvinnor och barn
och frälsa folk från att hängas skjutas slagtas
eller dyligt för sådant offrar jag mitt lif. Skrivningen
blir dålig. Dålig lärdom dålig tillfälle Paperet på en rensel
och sitta i en mäst obehaglig ställning
Olof Liljegren