Brev H 1862

Missorri Bemtpm Barraks Augusti 3rd 1862

Min kära fader!!!
Jag återigen passa tillfälle då jag har en
liten stund ledig för att sända er några
rader som kanhända kan bli ef litetin
tresse att läsa om soldatlifvet och krigseven
tyr i sista brefvet jag skref nemnde jag om
Tennesee men icke så mycket om oroligheterna
der råder krigisk sinnesstämning bland
folket och icke en af hundra som man
kan förlita sig på resten är lojal ner
inga rebellsoldater är i närheten men ner
deras gerilla band kommer är de wåra
farligaste fiender the Confederate States of
America har mesta delen Cavalleri I staden
Tennessse som strövar i kring Country (landet)
och förstör broar jernvägar och bränner
bomull mimera. Bönder stjel hästar o.s.v. från
bönder synnerligast som är torgen föreningen
eller united States förenade stater har så
ledes att wagta sådana platsar war som
är en jernwägs bro gren, eller Depot för att holla
Comunicationen fri ui har warit i Murfreesboro
en liten stad i Tennessee i förutnämde ändabål
och hade många nätter ligadt under arms färdig att
hwilken minut som helst ett annat
Regimente och ett Battery några Companier Cavalleri

Ytterligare finner jag i brefvet huru rysligt och
bedröfligt ni anser min position såsom soldat
i förenta staternas armée huru olika sinnen
och huru olik tankesätt enting holler det mästa
kunde wi läsa engelska ledningar skulle wi tro
ligtwis slå på samma Grand ty den som
känner sucessionisterna i botten predikar annat
di som känner deras Barbarism och Tyranism
inom södra staterna som rådde der innan kriget
utbröt emot alla Nationer huru många utaf wåra lands
men bara som har blifvit mördade på gatan på lys
da dagen ehuru endå det minsta af alla claser men
tusende af andra som på sådant wis oskyldigt
och ostört awelande på sådant wis medels skjuten
eller med Bawiknif en (stor knif) i kroppen uttan
den misnta orsak dertill och Misdådaren wanligt
wis winner derigenom sin största ära, och synnerlig
ast nu sedan kriget utbröt då har de twingat fol-
ket in i armée antingen kriga för deras orättwisa sak eller
hängas, skjutas, kastas i fängelse eller dyligt icke fruntimmer
en gång skonas från Barbarism de bindas, kläderna drago
upp, ryggen taggas med en tagg som rakar upp skinnet

Blodet forsar frammes,, skri, och elände, och ingen pardon
egendommarna Brännes upp och förstörs af kring
ströwande röfvareband jernwägar ruineras Broar
brännas så snart som de retirera federalarméen
kommer efter och reparerar allting försvarar
deras egendommar hjeper dem med föda såwäl som annat

Ingen förskillnad om de ärtrogna Norden
eller Södern och stränga orders att icke privat
egendommar får förstöras eller röras sådnana prin
ciper förer wi kriget på, och på att sådant skötes deras
sårade lika som wåra skulle läder.. dödar dem på
slagfaltet med att pröfva sin Bajonete fångarna somman
tar holles en del på de bästa hotell andra deremot så
wäl inredda rum med alla beqvamligheter men de fång
ar som faller i deras händer bliver inpressade i ut
hus dampiga osunda kalla rum odeqvamiliga hwar
dom icke finns en stol eller ett säte att sitta på
och på köpet ingenting att äta knappast. Rysligt
bysligt hwira långt barbarer kan gå och ändå ska
wara ett civiliserat land. Nej war icke ledsen öfver att jag
är i armén NI bör känna är högfördig öfver att ha
en son som har hjertat i Bröstet och mod att
stirda för en sådan sann och Rättfärdig sak, och
mod att bära swärdet till att hämnas de tyrannerna. Gudts
föracktare eller djewullens afskum – men jag är
Glad de har allaredan skördat frugten af sina
gerningar och mer skall di få såwida Gud är på wår
sida hedanefter som han har warit titils nu är Ne-
orleans uttalas (Jnuårlins) yourktown (jorktan) lägen och efen
deras skelfva Huvudstad Richmond , Virginia, säges wara
tagen on plats som heter Carinth, som wid Mississippi, der Rebellerna
har 180 000 såra styrkor der omkring 200 000 eller mer
har tagit in alla jernwägar och floder eller afsku
rit all comunication dit in så warken amunition eller

eller proviant eller förstärkning kan komma in
nu har wi det afgörande slag att wänta der, efven
den Grand armée af Potomac som säges ha som
nat Richmund är i samma ställning så wi
har anledning att tro deras roll är utspelad men
ma hända. Många drag att wandla annen heromkring
är mäst att frugta för deras rövare cavallery
som far i skogarna hwar som ehlst och går fram
her och der i städer och byar för att sticka och röva invånare; ni har warit, utkallad midt i
natten ibland
med dem glada förhopningen att få komma
i gemang med dem men alltid förgäfves hitils
ehuru ett Rigemente som är i samma Brigad som wi slogo
ned 800 af dem och tog 163 fångar dödade mellan 50 á 60. tjenstgöring i Naschwille och jag …………………………
dag med Skrifning sedan jag kom hit jag är en dålig skrifware
skelf men finns inte någon i Companiet som kan göra det annan
således är jag tvungen ehuru jag hade rättigheten att hos Compani Skrivare
jag will framställa för eder huru det kunde wara för oss att wara fångar wi dref i
största skyndsmhet igenom städer och byar som en förskock med
wagt på alla sidor, inte häst förstås, med gevär, sabel och twå sex skutare pistoler och
wi uttan wapen hungriga och uttröttade och hugenling fans eller
kunde fås att åka knappast watten men det som de kunde skaf
fa så delades med oss och om de hade sista droppen watten så fick wi
den wi kom öfwerens mycket bra ehuru wäl wi disputerade med dem om
kriget och nästan allting wi möttes dödliga fiender till hwarandra men
skildes åt såsom wänner wi tackade warandra och upgorde förord
om wi kommer till Bli utbytade och kommit att sloss med dem
igen och några fångar kommer att falla i wåra händer att wi skulle
bemöta dem lika som de hade mött oss hwilket wi ock lofvade
Jag får som …………som rebellerna………………
wi talade med mycket efven det han oss såwäl som ånga andra
på deras hästar huru wi hade stark wagt när det många som rymde
det war fyra af wårt Company en af dem blev tagen igen och en
Captain och 3 Löjtnanter undkom lyckligt alla som rymde är på tjenst
göring. Nashwille jag har nu icke tid att skrifva mera ehuru jag
kunde fylla 2 a 3 ark med åtsilligt som kunde wara intressant att wecla
Jag har fortfarande god hälsa och önskar att dessa rader träffar eder
wid samma tillstånds Hälsa alla Ingen nämd och ingen glömd. O. Liljegren
Orderly Sergt C D 3 Regimgent Min Vol.

Tillägg i marginalen
Jag får sända detta brev utan att betala det. Jag hade 2 dollars av
poststämplar som brändes av rebellerna.