Brev J 1863

Det är nu mer än en månad sedan jag börja
Skrifva detta bref och jag är rigtigt tvifvel
Acktig om jag skall sända det men som jag
Icke har låg tid att spara skall jag ändå
Sända det men beder om förlåtelse för min för
Summelse och för en wecka sedan fick
Ett bref som war så wälkommen om jag
Hade 50 dollars hade de ej warit så kärkomna
Brefvet war daterat den 9de December fader
Bekymrar sig öfvre att jag har gifvit mig för wid
Lyftigt ut i werlden får lida hunger nöd och elende
Och att jag har gjort emot er wilja det sista är sant
Som jag har kanhända lysen för men det giriga är
Ingenting jag will icke forlora hwad jag har fått för
För aldrig så mycken och fader säger kan får ligga
Många sömnlösa för min skull så mycket det är onö-
Digt jag har många wänner om jag blir sjuk eller
Lider nöd på ett eller annat sätt eller blir sårad eller
Ett dödat på slagfältet ur någon hjelp kan fås så
Får jag den så fort som någon annan ni will weta
Huru länge wi war fången det war ej mer än fyra
Dagar de twå första dagarna och om inte folk wi mar-
Shera i starka soldater så fort wi kunde och ingenting att äta

Cairo Jan 29 1863
adress som förut

Ty rebellerna forer inga transportar med sig d.w.s de
mindre trupperna såsom cavallery uttan de lefver på Bön-
dernas bekostnad och den wägen wi reste war ingenting
att få ty der har både wåra och rebellernas solldater rest
igenom åtskilliga gånger folket hade knappast någon
ting skelf att äta och rebellerna som tog oss war
redd att någon annan af wår styrka skulle komma
och ta oss tillbaka och efwen ta dem. Ner wi hade
kommit undan ett bra stycke så de längta sig säkerd
då blef wi parolid d.v.s lösifven på hederord att
att icke bära arms eller ta upp wapen emot de con-
federel states of america för än lagligen utvexlades
wagten tillbaka hade wi ej sträng wagt wi fick gå som
wi wille och tigga födan som wi wille war för sig
tills wi kom inom wåra egna linor då wi fick hwad
wi wille eller behöfde men alla commissioned officerare blev
ej förgifven sådnana som öfverste öfverst Löjtnant
Major Captainer och Löjtnanter de fick ligga i
fängelserna i Södern och swettas och fara illa men för
den tiden låg wi en tid på benlön Barracks St louis Misouri
en tid och resten af tiden slog wi Indianerna och mer det war
godt eller öfver fick wi igen wåra officerare och wi ligger
Cairo Illinois warit her i twå dagar sist 600 mil på fyra dagar från Minnesota och på wäg emot findervan. Jag har warit
löjtnant sedan den 2de augusti min begärde ej på min commis
sion utan jag fick den då jag kom ut från Indian Kriget
af governören eller Landshöfdingen andra hade Rekommen
derat mig Jag har 105 dollar i månaden holla mig me skey
med kläder och föda och lära och föda 2 uppassare om jag
will ha dem som captainen och jag lifwer tillsammans och
har ej mer än en ännu jag sänder din helsing till alla
Eders Son Liljegren

I marginalen:
Jag lömde att beswara frågan om ner kriget tar slut men den är
Snart beswarat det wet ni lika bra som jag

Jag sände rmin portrait eller liknellse
Det är en orsak warfore jag har dröjt så länge jag skulle gerna
Villa betala detta brefvet om jag wore säker det gingo fram