Brev K 1862 vinter eller forts. 1863 29 jan

Det kanhända ni undrar huru jag kan tjenst
gjöra såsom Löjtnant, uttan kunskap och till på
köpet i ett fremmande land, hwar ett fremmande
språk erfodrar, det är swårt men icke så swårt
som jag trodde innan jag blef befodrade ty det war
nära jag hade från sagt mig det: ty jag frugtade
jag ej skulle kunna sköta det med heder men jag
tackar gud för min förmåga ty hitils har det gått
bra bättre än jag trodde och jag har ej saknad för-
troende af någon officer i Regimentet synnerlig-
en af öfwersten som har anförtrodd mig med många
wigtiga planer att utföra, samt hwad jag har begärt
har han aldrig ännu nikat samtliga gånger har jag
haft comand af andra Companier och iblant warit
ute på expeditioner för att leta upp rebeller arrestera
och bringa in, samt confiskera hwad som jag kunde
komma åt, en gång war jag ut …………. Datachmera
och treffade på en Liuarn som fans etthundratjugo tunnor
med hwetmjöl och tvåhundra tunnor hwete samt en
massa mais och råg efven andra saker som rebel
lerna hade lemnat i största hast, jag kunde ej fragta
det på något annat wis än jag bygde en flotte och läg
ratentag jag med sedan på floden (Tennessen) till wår camp (hwad som kunde medföras,
utom tog jag fem fångar. När jag anläde fick jag sär-
deles beröm för de fintliga planer som han sade men
war dock icke mer än hwad som kunde gjöras för tillället

jag skrifwer icke detta för att låta förstå att jag
är bettre än andra, uttan ändast för att låtta edra
känslor som kanhenda formar idéer både smärtande
och plågsamma, om en i fjerran land warande son
och som det synes på edra bref bekymra eder mycket
hwilket är onöndigt om jag har några bekymmer så
är det nog för mig att bära, och en onödig tyngd
bör icke läggas på edra skuldror, eften jag har ingen
ting att klaga öfver jag mår bra och hwad min
tjenst angår har det hitils warit en lät sak att
sköta. Om qvellarna har wi skola för officerarne
eller examineras (examination) af öfversten om dagarna ner vi är
hemma har wi exis twå gångar Cimpani exis på f em
och Batallions exis på fm. Dresspasade kl 8 efm
på wagt kommer jag 8de war dag wanligen –
jag får sluta för denna gången jag hoppas bref
är på wäg från eder och så fort som jag kan skall
jag låta höra från mig till dess farwäl eders son
Liljegren

Insende helsningar till Bröder och systrar samt alla
jag sänder herjemte min portret ehuru den är daligt
tagen men den bästa jag kan få för närwarande, skrif och adressera brefwen som förut
jag hade bref från Edblad och Eric Bang icke
så länge sedan Edblad war sjuk men erik Bang
mår bra. Bengt Olof och Elias arbetar i skogarna den ene
har §26.00 i månaden den andra 20.00. Dagspenningen är
hög och commersen liflig
Liljegren