Brev L 1863

Nashwille Tenesse, April 11, 1863

Min kära Fader
Jag år återigen skrifwa
några rader till Eder ehuru
jag icke har bekommit
något Bref från Eder sedan
i Juni månad fölidet år
och det war skriffvad i Febru
ari månad sedan dess har jag skri
wit om jag minst rätt tre sty
orsaken skulle wara intressant
at vetta man jag förmodar jag är
kortglömt men må wara huru som
ehlst skall jag ändå sända några
rader men jag har dock inga särdeles ny-
heter annat än om kriget och det
förstår jag ni allaredan wet och
får vetta igenom Tidningarna wi
har haft ett stort slag nu wid
en plats som heter Pittsburg der
war stor förlust på båda sidor

Norden förlorade från 18 till
20 000 man och södern
från 35 000 till 40 000 man
slaget härjades förliden
söndag och warade hela dagen
wåra trupper bestod af blott 30 000
man emot deras 60 000 wåra armée
hade att retirera från sitt läger
således tog fienden kanoner och
Camp equipments och allt som fans
men om quellen anlende förstärkning
andra dagen war de 80 000 man starka
i daggryningen börjades det blodig
aste slag som har warit på detta
continent och warade ända till
qvellen då fienden retirerade med
stor förlust och alla deras kanoner
och föråder fall i wåra händer
och wåra trupper förföljer dem ännu
då brefvet skrives. Even har wåra trupper intagit ön
No 10 den 7 dennes der rebellerna hade för-
skansat sig både på ön och på landet
på båda sidor och Bombarderingen har

warit i tre weckor men slutligen
war de twungen att ge wika för
wåra kanonbåtar, och största delen af dem kom undan utom nera att
tusen man som blef fångar och
et ofantligt massa af amunition
Proviant, kanoner till hundrade
af de grovaste kaliber, och
fyra Ångfartyg på ön och på
landet war ej mindre än 11 förskans
ningar den 16de Februari togs fästning
en Danellson vid Cumberland floden
med 15 000 fångar med dersas hela
föråder 20 000 (stand of armes) eller
Skjuttredskap 5 g kanoner alla
af grof caliber hela wärdet upp
skattas till en och en half milion
dollars iblant det föregående war
3000 hästar, wi förlorade 400 döda
och twå hundra fångar och togo deras största generaler tillfångar
och efven nu har wi dödat men
för dem och en annan sårad

den senare platsen eller Fort Don-
nellson war jag på några dagar
efter slaget och der såg ut förärligt
det är förmycket att uppräkna
alla slag som har warit men
det är det att wåra trupper har
vicktory öfver rebellerna och
slår dem på alla platser ehuru
wäl de ligger inom sina förskans
ningar federal arméer tränger längre
och längre in i Rebellstaterna,
och så långt som wi framskri
der så blir de loyal eller är twung
en att bli union
Wårt Rigimente är nu twå eng mil
från Nschwillett Company wagtar
en Bra ett annat togs i am dagen
för far att wagta Generalen wi har
ej änu warit i något slag ty wi har
hela wintern warit i Kentucky och
wagtat jernwägen men nu wäntar
wi snar att få komma i slag