Brev M 1863

Jonas Olof

Min kära Fader!
För en liten tid sedan skref jag till eder men
nu då lägligt tillfälle gifves får jag senda några rader
Jag har ofta tängt på Jonas Olof den lille stackars
pojken huru illa det är för honom stackars gosse,
som är född så godt som utan både far och mor
han har utan twifvel bra nu, medan han är under edert
beskydd,men det blir ej länge. Han bör ha uppfostran
med ordentlig lärdom d.v.s lärdommar i förening
med nu warande tider, icke med forntiden ty då in-
sågs det nog med att kunna läsa litet i en bok
innantill, och onödigt eller öfverflödigt att kunna
räkna eller skrifva litet, om man ej om söndarna eller
i mellanstunderna kunde lära sig skelf. Onödigt må
jag säga det war, ty huru ofta hörde man icke i Swerge
i den gammalmodiga och catolsk lika klassen att:
min far! han kunde så eller så mycket! ack så mycket
kan jag! ack ner du kan så mycket, så är det bra.
och wi har tagit oss fram bra i werlden så att jag
twiflar om du kan gjöra det bettre, om du får aldrig
så stor lärdom. O denna eder på sådant wis skulle
werlden aldrig ha adwanserat i conster och wetten
skaper uttan i stället skulle det gå baklägnes
ty wid sådana mellankoliska swar förlorade man
sin förhoppning alldeles för framtiden. Man första

war twungen att anse sig dummare än den som hade ly-
vat förut andra att lärdommar war till intet
werlden skrider framåt med raska steg i ksnske
och wettenskaper och så hör hwar mans enskilta
intresse rigtas åt samma nyttiga punkt – arbeta
tungt och groft arbete är snar att lära, när man har
krafter. Men lärdom är mycket bettre än en stor arti
och ändå uttan att wara öfverdrifven eller kosta några
stora capitaler. Mina sympathier för Jonas Olof som jag
wet är qvick och snell, har jag beslutat att senda
honom 100 riqdt sigdme. om ni will wara så god att
skaffa honom en god plats och ställa honom i skola
ty ni har många utgifter Och den lilla hjep som han
kan wara till sättes mål icke i frågan ty nu är hans
lärdomsår inne, och han bör ej förglömmas han har
orättwist och nesligt blivit född i werlden men han är
oskyldig om han wore her skulle jag genast arbeta
tungt för att undersholla honom. Men jag wet
ni willgjöra allt hwad i er förmåga slår för att
hjelpa honom om Gud spar mig lifvet och hellsan skall jag framdelex gjöra allt hwad jag kan för honom
Ehuru jag känner mig icke under några obligationer
till hwarken hans mor eller S.K. far! Men till
honom som en oskyldig warlese, Gud hjelpe honom
Jag leder lärjunten ytterligare samt alla bröder
och systrar att alla hjelpa till att uppfylla min
önskan och icke dröjja på tider uttan ta nödwän
diga steg till saken på en gång och på en rigtig soc. skola
O Liljegren