Brev O 1863

Little Rock Arkansas Nov 1863

Min kära Fader!!!
Jag får återigen skrifva
Några rader till eder ehuru jag ej har fått något bref på så länge att jag ej
minns när det war. Jag kan dra mig till minnes om att jag fick ett bref från
eder då jag war i den ohälsosamma trackten nära Vicksburg hwilket war i
juli månad. Jag prenumererade tidningen Hemlandet för eder förliden winter
sedan sände jag en order af 100 rigs sigemi på Pher Christenson i Wamsta som
skulle begagna för Jonas Olofs räkning. Men jag får med ledsnad säga att
jag har ej hört om nåogt af det föregående är framkommit. Synner
ligast tidningen om den icke kan komma så är det onödigt att betala den
samme något längre. Sedan sista brefvet jag fick har jag skrifwit twå
om icke tre uttom detta. Wi är …… i Little Rock och gjör wagt her i staden
wi har det mycket bra godt husrum och en hällsosam på …… en kostar
mycket allting födan uppgår till fyra rigstl om dagen …. tillåder en rock
(uniform) kostar 120 rigs ett par byxor 60 rigsdr, en … 25 á 30 en skorta
kostar från 17 till 18 rigsr ett par ordentliga stöflar kostar från 40 till 80 rigdl
allting i proportion är orimligt högt. Orsaken till de höga priserna är
att denna plats ligger aflägsed från Missisippifloden långt in
i rebellarnas konungarike som flydde i största förskräckelse wid
wår ankomst. Staden och dess granskap war utswulted på allting när
wi kom och uttom de beswarligheter i communikation till denna plats
en liten flod som är så krokig att högst få båtar kan på den sedan
sedan är det det jernwäg med högst få wagnar som är högst nödwändig
eller behöfs för arme transportation såsom proviant således är fragt
för handelswaror osäker och den som har ett litet förlag har priset högt nog
Kriget har sin wanliga gång då ock då ett stort slag uttom att nämna alla
mindre slag och de otaliga skärmytsligar existerar dagligen. Folket
har dock mäst enhälligt kommit till det resultat att kriget måste
föra tid rebellerna kan spet… tapperheds som ………………
…. och emot regeringen emot alting men med rebelerna försökte sitt bästa
att ta hand om landets tyglar och sätta amerikanska nationen på skam
måste skelf ge wika med förlust af det enda hopp i det wakt som är annan
war höst det är att wälja in en Landshöfding en sekretärare Landscan
slist uttom andra embetsmen som tjenar i twå år wart parti wäljer
sina men majoriteten naturligt winner detta wal hade stor werkan
på rebellerna di anser att alt hopp är ute det gjorde war för union
än om en stor vicotri har blifvit winner. Den almänna classen

af rebellerna anser sitt hopp förlorat och woro willig att sluta kriget
på whilket wilkor som helst men den som har kommit i Jeffs klor
får att bli der till han finner förgodt att släppa dem. Jag talar
om höga priser som wi har att betala men i rebellernas konungarike
är uttom alla gränser och stor nöd herskar öfwer alt när 10 pund
mjöl kostar 400 rigsdaler ett dussin eggs 10 rigs en mark smör 20 rigs coffe
och the finns ej att fås en rock 500 ett par stöflar 200 rigs och öfver
och pengarna mest ingenting eller en dollar guld kostar 12 dollar af
jeff danis serif då synes det wara hög tid för dem att sluta kriget uttom är reb armée uttan kläder och inga tillgångar att få dem
nordens arm lider ingen brist. Kläder finns att få när man will ha
dem som tillmerkas dagligen mera än hwad som går åt. Pengarna
är god som guld i handel ehuru om man skulle köpa guld
finge man betala från 30 till 40 cents på en dollarn. Betalningen fås
war twå prässader handel och manufactorier drifvas i större ska
la nu än förut således inan .. United states … det utom
aldrig något. krig hade warit hwar man kommer i södern
så råder ingenting annat än fattigdom och elände. De som
har lefvat i öfverflöd i prackt och ståt i sina fina boningshus
med negrer och negrinnor som hade knäbjt för dem
och warit färdig att passa sin herre eller de som har
warit för fin att smutsa wid sina fingrar med att lägga ett
wedträ på elden är nu lämnat att passa sig skelf i sitt land
eller fattigdom. Sådana usligar har wi eller U.S. att föda eller
underholla deras familjer med rationer som en soldat ändå är
de många af den sisech eller wåra fiender men hwad will man
gjöra man kan ej låta dem swälta till döds men ett är bra om
de är för mycket starka rebeller så får di hjelpa sig skelf
hwilket gjör att de får wara ödmjuk för att få sin föda
det torde fråga hwar har deras egendom tagit wägen! jo Jeff har
tagit all deras boskap kreatur för föda och hästarna för
cavalleri i Men inte kunde de wara så obarmhertig emot sitt
eget folk att han kunde ta altsammans. ja, han tog det för
att icke någonting skulle falla i yeancarnas händer och negrerna
flydde till Union armén och war glad som en fogel att bli fri
oket och piskan. När han kommer till armée kan han wara till
stor tjenst de flästa är färdig till conspiracy emot sin master lämnar
alla underättelser man will ha han känner landets läge och
wägarna i granskapet. Negrer har frälst arméen många
gånger från öfveraskning och satt sig skelf i stor fara då döden
hade blifvit följden om han hade blifwit capad af rebelerna.

United states eller Fader Abraham fick till slut så många af det afri
kanska racet att klä på att han gaf orders att hwart Company
skulle ha två negrer till hejp kockar. Negrer at köra team
negrer att arbeta på hwad publik arbete som helst både i armén
och utanom armén ytterligare kom han på den tanken att gjöra sol
dater af dem under hwilka officerare som skickligheten wille jag ej
nämna men icke wille jag wara officer öfver dem ehuru många står
efter det. Man kan ta för afgjort att slaveri har fått dödshugget
och kriget slutar ej förrän det har nåd sin anda af existence
jag glömde att nämna huru negerinnor emplojas och underhöllo U.S
har ewfven dem att föda som är en del af familjen de har
sin egen plats de kan wara från 500 till 1000 i en camf eller läger
der en commisari delar ut rationer för dem uttan en del som
tvättar kläder för soldater. När man bara tänker på förenade
staters stora reswider så kan man förwånas så ofantliga ordenancer
foråder de xxxader den föda som åtgår för en så stor armée s
man kan knappast förstå hwar allt kommer ifrån och hwart allting kan komma så i ordning det är en och annan gång då
man är på march att man får lida brist hwilket är oundviklig
om man då träffar på en rik rebell får han släppa till hwad han har jag
kommer ihåg då jag war i Tennesee jag xxx war uthungrig efter
rebellerna hade tagit oss fångar och låtit oss lös att gå inom wåra
linor jag och min orderly com till ett hus der ändast negerwarelsern
na de war då herrar i huset wi hade ypperlig tractering wi hade marscherat
natt och dag förut på fast mage nästan förmycket så stark mat har icke
i mitt lif warit förut war an en gång så kärkommit. Det är roligt att se huru om
wexlande tiderna kan wara en egendoms herre har slitit i slaget och wälde har ofta
warit tvungna under kriget att lämna sin palats som det wisar sig i följande
sång herer Negrerna fröjdar sig åt sin Herres Kinkiga ställning jag will öfver
sätta det som det kommo i engelskan
Oh! svarta har du sitt min herre gå her förbi idag
med skegget i sit ansigte han tängte fly xxxxx såg röken påxxxx
war Lincons kanon båtar är! han tog sin hatt och lämnade genast han
tänker fly sin wäg e (chorous) wår herre flyr ho! ha! den svarte stannar
ha! ha! det måtte wara en ny konung kommen eller år av jubeli
wår översir han är beswärlig han drifwer oss en tid e wi lås honom in
i källaren med nyckeln swängd i brunnen. Piskan är tappad och bojorna
bruten och hern skall ha betalt jag förmodar wi blir confiskerat när
Lincolns soldater komm! Chorous wår herre flyr ho!ha! den svarta stannar ha! Det måste wara
en ny konung kommen eller år af jubili

Det är flera verser men som engelskan kommer så bakfram att över
sätta så tordet det wara nog för att wisa först huru Neger gläder
sig öfwer sin herres ofall att wara twungen att fly och lämna sin
egendom först i sina negrers händer sedan att den komma i händerna
på sin fiende och blir confiskerat andra huru de fröjdar sig att
allt bli fri med att bli confiskerat och ytterligare tillfredställelsen
att få straffa sin oversier under hwilkens piska de har warit
Presidenten har påkallat trehundratusen män wåra som skall wara färdig
innan den 5te januari om icke di kan veriferas tills år conskriptionen
oundswicklig draftning skulle ha börjat i juli. Men presidenten
har unwikit det emedan det war så många som satt sig deremot och
hotade emotstå det med wåld, och som gjorde så på wissa ställen såsom i New
york d. w. s draftning har warit i wissa stater men icke öfver hela U.S.
Paperet är för stort jag har skrifvit allt hvad jag wet af något
wärde och uttom en hel hop dumheter så jag wet ej hwad att
fylla resten med, jo! jag får skrifwa om huru soldaterna öfvar sig som
wi wet är Bibeln knappast bruklig i armén ehuru man får den
till skenks af det Amerikanska Bibelselskapet på Hwilket språk
man will samt andra nyttiga skrifter men begagnas sällan wi har
en Regiments prest som en och annan gång predikar ehuru ohö
rare äro få sjungning är mera bruklig men mäst moraliska och
patriotiska sånger, begagnas, desutom diskuteras Politik och krig afärer
ibland soldater så wäl som officerare Regimentet är känd för att wara ett med de bästa som finns i U.S. tjenst och war man
sträfvar efter att uppföra sig som en herre och soldat och
känner sig högfärdig öfver att höra till 3de Minnesota
regimentet Manskapet sins emellan innom Regimentet
är alla som bröder och som ett wi i wårt Compani är som
ni wet alla swenskar men är och alltid har warit nästan högre wer
derat än något annat compani och har största berömmet öfver
snygghet och renhet och war man sträfvar efter att gjöra sin tjänst
Captain Mattsxxx första xxxxxär en öfverstelöjtnant
och har öfverbfälet öfver Regimentet han är alment älskad
af hela Regimentet såwäl af officerare som af manskapet han är
en fulkomlig exis mästare och förstår sin skyldighet
wår första löjtnant är wise adjutant Captainen är i Minnesota
och är sjuk och jag har förnärvarande commando af Com
paniet och har haft nu för twå månader jag får nu be
om förlåtelse för min skrifvelse. Jag hoppas att brev
är på wägen från eder. Eders tillgifne son Liljegren