Brev P 1864

Little Rock Ark
April 20th 1864

Min kära Fader!!!
Jag är öfverhop
ad af kärleks betygelser från eder. Jag är öfverask
kad med twå bref som jag har att beswara en gång
det förra tängte jag beswara då jag kom i stillhet
ty under andra till nu har jag mest warit på resor
Men innan ni påvaäntade stillhet fick jag helt
oförmodad bref i Memphis från min esa från
St Paul till little Rock i Arkansas (ett sig ackträff)
äfven ett fr K. Su. skrifvit af Herr O Olson i Aksa
mycket wäl sammansat efven ett innerlig and till Erik Borg
Jag är glad att höra att alla har hellsan och mår ef
ter omständigheterna jag för min del befinner mig wäl
jag är ……… ……… okrolåld till ………. Jag är ävefen
glad att höra att det är liflig traversks rörelse floder
och Beckar upprivas. Jag skulle ha god lust
att wara der och ha en handmed i spelet men som
man ej kan wara på mer än en plats i sender
så är jag belåten med att få wara med i den Blodiska
krigsdraman som spelas heri America för folkets
frihet (Både den swartes och hwites saligheter är krävigt
i högsta grad men oket mer den förres, då den ej kan
minnas på annatwis hwar sann och frihetsälskande
såsom bör anse det sin högsta pligt att förswara
att folk hwilkas frihet har blifvit nedtrampade
det dyrbaraste man kan eger i liv och

De blödande polackerna som så hjeltemodigt strider
för sin frihet emot en öfverlägsen styrka jag
tycker hela europa borde rusta sig till swärd för
att fria det arma folket från Ryssarnas barbari och
och orätmätiga fodringar Danskarna är i Kinkig häls
ning och beswärdt of de tyska förbundsneoglisera
i hwilket Swerige torde blifva invecklad hwilket
wore nödvändigt såvida Swerge icke derwid ådra-
ge
sig någon anna Magts fines of –
Jag får nu omtala att jag har warit till Minnesota
och besökt de flästa af mine vänner iblandt dom
Edblad och Bang som jag ej hade treffat på nära
tre år. Båda familjerna är i goda omstädigheter
alla har ehllsa och mår godt. Barnen eller de som
war Barn när wi kom hit är nu fulwusta personer
så jag knappast kände dem ijen Edbladsbarn
synnerligen lilla Pella Bang wäxer sagta men så
kort. Morther Grita war ej hemma Gengt Olof är gif med en stiglig flicka från Hellsingland
som heter Julia Norelius syster till prestlisnan
Erik och Anders Norelius den förre Luthersk
den sedemera Baptist prest Elias har tagit
werfning i wårt comsanc föräldrarna hjelpa
ej så mycket om det men det honom ha
sin wilja han enlistade under den aet som
som passerat Cungressen i forliden september
som föreslog Bounty of 302 dollar löning

det Bounty som Lounty betalar som belöper
sig till 60 dollars utom hans lön 13 dollar i Må
naden alla gamla soldater som har tjenat över twå
har mistadelen tagit werfning ijen på vidare tre år
eller under kriget och får af Guvernment 40 doll
ars in adition till deras lön wår Regimente gick
in hwar man som war frisk. Officerarna kan wara i
tjensten så länge de will och så länge Guvern
mente twill ha dem uttan någon rättighet het till
Bountiet wi har companiet nära fult med recrutes ty
for ut war de ej mer än 48 man af och ändast
40 af dem för tjenstgjöring wi hade wid wår första
organisation 96 man och efteråt fick wi fyra recru
ter således 100 man resten har dödd och blifvit
afskedade för sjuklighet.
Jag började skrifva för en wecka sedan men
så fick wi orders att gå ut på en expedition
för att möta Rebelerna och i går kom wi ijen
under förhoppning att få stanna her i sommar
I deag den 26 April fick wi orders att wara färdig
att gå hwilken minut som helst på en lång
march och wi wet ej om den kommer att wa
ra en wecka eller hela sommaren således är jag
tvungen att skynda mig för att sända er
dessa få rader – jag finner i alla brefven från
Eder att ni bekymrar eder så mycket om mig
hwilket jag tycker är onödigt. Får jag wara
frisk och färdig och komma ut i kriget

med hela lämmar så skall jag sedan efter
som hitils försöka att uppföra mig så att
jag ej bör skämmas för mit namn eller kom
ma min slägt på skam för mitt uppförande
under tiden wi war borta eller till Minnesota fyra companier of
Regimentet hade resten af wårt Regimente
ett slag wid 800 Rebell Cavaliri wåra war ej mer än 180 man till fots de blef omringade
och måste slå sig ut hwilket ju gjorde tappert
med en förlust af 10 min som måste lämnas
efter af dem war 4 dödade och 6 swårt sårade
Men rebelerna förlorade 17 dödade på fältet
och 63 sårade wi hade 18 sårade men lindrigt
som gick med oss hem
Efwen finner jag den glädjefulla Nyheten i ert
sista bref att Broder Nils fängt gifta sig jag
förmodar han är nu gift och jag önskar honom
af allt mit hjerta lyckan och framgång efven
min swägerska men jag känner henne intet
och intet mins jag någonting till hennes far som
jag är säker jag har sit men jag har glömt
bort så många. Jag önskar jag låter den länge
lefva och bli lyclig – jag får nu tacka
särskildt för enr omsorg som bjuder mig en del
af hemanet det behofo ej ty det är ju säkrast
om jag någonsin kommer hem igen och om
jag skulle komma blir det någon råd –
Ty det wore den största orätt om jag nu skulle komma
hem och inkränka deras förmoner som har gått hem
ma och arbetat troget och flitigt så i det fallet
tackar jag så mycket för er liberalitet och
omtänksamhet och sackrliga omsorger,

Laf wäl önskar eders tilgifwne son Olof Liljegren
Löjtnant