Brev Q 1864

Till Jonas Nilsson
Sundsjö
Boggsjö
Chweden

Chicago Lake Minnesota December 11th 1864
Min hederlige Jonas Nilsson
Endast några få ord får jag härigenom befoga
eder med att låta eder weta att eder son Olof
Liljegren är död men jag tror dock att ni har
……… dätt lungt före nu han dog i fören
Staternas Arme wid Pine Bluff Arkansas
den 25 Octo September två dagar före hans
död talte jag wid honom jag sjöte honom en
natt och en dag och under den tiden bad
han mig att jag skulle skriva till eder om
han bortgår för han war allaredan bliven
så dålig att han trode att han intit blef
frisk mera och han gaf mig en fulmakt
till att upbära hans fodringar och sända
han medell hem till Shverjet till eder han
war som min egen Broder till mig jag war
sersjant i samma company som han war
Leutunant i så wi har warit tillsammans
i tre år jag hade skulat skrivet långt
förr nu men jag har intill west adräsen
till eder för än jag fick tala wid Benjamin
Bang han lemnade fodringar efter sig
som upgår till om kring 500 Dollars. jag

har intil fåt up nogra af hans fodringar
ännu men jag tror att jag skall få en
del af dem snart han hade en dell att
fodra af Guvermentit som jag intit kan
få ut för när en man dör i Armen och
han intit har nogra släktingar i landet så
faller hans åtterstående päningar till
Förentastaternas han hade nära till hundra
Dollers innestående som jag intit kan staga
ut. Jag får även fråga eder huru ni will jag
skall sända hans päningar antingen i
draft eller på något annat sät. jag tror att
dätt wore best om nogon forr hit till Ame-
rika ifrån eder trakt att han finge taga
eder en lydande Svinska peningar för om
jag skall köpa en wexel så kostar han så möket så dätt blir ingen ting igen. För
guldet kostar 2 Dollar och 40 cent på dollars
och dätt stiger warje dag så länge som
kriget pågår. Liljegren war möket lesen för
sin söster och för eder för han sade att ni blef
möket ledsena för dätt att han skule dö i
kriget hans sjukdom war först feber till
att bejönna med men sedan så blef dätt
wäre och feber han war intit sjuk mer än
5 dagar ifrån dätt som han insjucknade
in till des han dog, jag har hans porträt

och om ni will så skall jag sända
den till eder men jag skule söka om att
hava den själf om ni har den förut
annars så skall jag sända den så fort
som jag får swar på dätta bref, jag får
här med sluta min skrivelse för denna
gång och beklaga eder sörg men wi mås
te alla sluta wåra dagar antingen dätt ble
i ondomsåren eller dätt bler på ålderdom
en Liljegren war en möket beskedlig och
anständig kar Teknat i hast af eders
sons kamerat G.A.Glader

PS War god och svara på dätta bref så
fort som tilfäle gives
Min adräs är som följer
G A Glader
Chicago Lake
Chicago 6th
Minnesota
North Amereka