Struktur och upplägg på teman

Ambitionen i våra övergripande teman och underteman är att de följer en återkommande struktur. Varje tema har ett antal underteman och källmaterial, vilka man kan arbeta med helt separat ( ex. 1,2,3,4) eller ta ett helhetsgrepp kring (ex. 1-4).  Väljer man att arbeta med samtliga delar finns det alltid någon form av summerande och reflekterande diskussionsfråga i slutet. Detta för att ”knyta ihop” temat, koppla samman och kanske jämföra med hur det är i vår tid.

Översikt över struktur och upplägg

  1. Samtidskontext- hur var det då?
  2. Visning och presentation av de historiska källorna- vad är det för källmaterial?
  3. Återkommande källkunskaps- och källkritikfrågor -tid, beroende, tendens, samt trovärdighet
  4. Specifika källfrågor på det aktuella källmaterialet 
  5. Ev. delsummering eller avslut- vad har vi lärt oss?

        Återupprepa nästa undertema.

       6. Efter alla underteman genomgångna- summering och avslut av hela temat med hjälp av reflektions- och diskussionsfrågor.

 

(Struktur och upplägg) 

Ambitionen i våra övergripande teman och underteman är att de följer en återkommande struktur. Varje tema har ett antal underteman och källmaterial, vilka man kan arbeta med helt separat eller ta ett helhetsgrepp kring.  Väljer man att arbeta med samtliga delar finns det alltid någon form av summerande och reflekterande diskussionsfråga i slutet. Detta för att ”knyta ihop” temat, koppla samman och kanske jämföra med hur det är i vår tid.

Översikt över struktur och upplägg
1. Samtidskontext- hur var det då?
2. Visning och presentation av de historiska källorna- vad är det för källmaterial?
3. Återkommande källkunskaps- och källkritikfrågor -tid, beroende, tendens, samt trovärdighet
4. Specifika källfrågor på det aktuella källmaterialet 
5. Eventuellt delsummering eller avslut- Vad har vi lärt oss?

        Återupprepa nästa undertema 1-5.

 6. Efter alla underteman genomgångna- summering och avslut av hela temat med hjälp av reflektions- och diskussionsfrågor.