Avskrift bok 2, sid 58-62

Avskrift av protokollsbok 2

Diskussionsföreningen Tyst, Rödön

Protokoll fördt vid diskussionsföreningen ”Tysts” möte hos Nils Nilsson i Väster Kälen söndagen den 3 januari 1892

§ 1

Företogs upprop hvarvid följande personer voro närvarande [Obs. ändrat. Jfr. tidigare protokoll!]: Anders Persson, Olof Nilsson, Olof Olsson, Per Olsson, Anton Olsson, Nils Jonasson, Jonas Petter Nilsson och Jöns Nilsson alla från Västerkälen. Karl Granlund från Kälen Per Larsson och Magnus Larsson från Backen samt Magnus Larsson från Kilen.

§ 2

I egenskap af underhållare uppfordrades Per Larson i Backen, hvilken uppläste ett längre föredrag i fredsfrågan.

§ 3

Företogs diskussion öfver följande, af Per Jonsson i Västerkälen inlemnade fråga:

Behöfves några reformer i våra kommunala rösträttsförhållanden?

Som frågans uppställare var frånvarande begerdes ordet af,

Per Larsson i Backen, hvilken sade sig ej ha satt sig in i frågan. Men hade sig bekant, att det arbetades för en ändring häruti. Trodde att en inskränkning nog hade skäl för sig så att ej några få kunde besluta.

O Olsson i Västerkälen, trodde sig veta att det finnes en förordning som bestämmer att en man får ej rösta för mer än högst 1/10 del af kommunens hela röstetal.

Olof Nilsson i Västerkälen bemötte Olsson. Trodde att alla finge rösta efter hela sitt fyrktal [graderad rösträtt, baserad på skattetal]

Diskussionen ansågs afslutad och diskusionen skulle få utgöra svaret.

§ 4

Föreslogs af Karl Granlund följande fråga till diskussion:

Skulle det inte vara i föreningens intresse att inom föreningen anordna kommunal-stämmor?

Öfver denna fråga utspann sig en längre diskussion. Resultatet blef att en kommete [kommitté] af 3 personer tillsattes, hvilken skulle til nästa stämma upprätta fyrktalslängd. Hvadan sålunda Karl Granlunds förslag bifölls. Till ledamöter i denna kommete valdes utan omröstning: Olof Nilsson i Västerkälen, Karl Granlund i Kälen samt Per Larsson i Backen.

§ 5

Bestämdes att första kommunalstämman skulle hållas söndagen den 24 januari 1892 kl 3.

Till ordförande vid denna stämma utsågs Olof Olsson i Västerkälen, samt till vise ordförande Nils Jonasson i Västerkälen.

§ 6

Företogs val af skattmästare och omvaldes dertill Olof Olsson i Västerkälen.

Mötet förklarades afslutadt.

Dag som ofvan

Magnus Larsson

sekreterare

Justerat betygas:

[inga underskrifter]

Protokoll fördt vid kommunalstämma med ”Tyst” den 24 januari 1892

§ 1

Fyrktalslängden för innevarande år föredrogs, granskades och godkändes.

§ 2

Företogs val af ledamöter i kommunalnämnden:

Posseionaten [possessionaten: godsägaren] M. Larsson i Backen föreslog:

skomakaren Anders Persson, Vesterkälen

musikdirektör P. Olsson, Westerkälen

odtp [odaltorparen] Olof Olsson Vesterkälen

bokb[indaren] Magnus Larsson, Kilen

skomakaren Anders Person föreslog:

målaren Jonas Persson

possesion[aten] M. Larsson

landtb[rukaren] A. Eriksson

mjöl[naren] Anders Andersson alla från Backen

Wid verkstäld röstning med slutna sedlar erhöll M. Larssons förslag 510 röster och Anders Perssons förslag 260 röster. Hvadan alltså till ledamöter i kommunalnämnden för åren 1892-1895 valdes:

skomakaren Anders Persson

musikd[irektör] P. Olsson [och]

odtp [odaltorparen] Olof Olsson alla från Vesterkälen, samt

bokb[indaren] Magnus Larsson Kilen.

Till suppleanter [ersättare] att inträda i följande ordning utstågos för åren 1892 – 1893:

slagtaren Per Jonsson

volontär G. Sundström

landtb[rukaren] Nils Jonsson alla från Vesterkälen

§ 3

Till ordförande i kommunalmämnden för nästkommande fyra år valdes kyrkoherde Granlund och till vise ordförande bokb[indaren] Magnus Larsson i Kilen.

§ 4

Till ledamöter i årets bevillingsberedning utsågos rättaren Olof Nilsson i Vesterkälen och musikdir[ektör] P. Olsson från samma by samt, till ersättare målaren Jonas Persson Backen.

§ 5

Till gode män vid skiftesförrättningar valdes landtb[rukaren] Erik Andersson i Backen och landtbrukaren Per Persson i Kälen

§ 6

Detta protokoll justeras nästa stämma som bestämdes till den 7 februari innevarande år.

Som ofvan                Olof Olsson

stämmans ordförande

Uppläst och justeradt den 7 feb1892

Sundström och Larsson, Backen

Protokoll fördt vid extra stämma med Tyst kommun den 7 februari 1892

§ 1

Upplästes och justerades föregående stämmas protokoll.

§ 2

Föredrogs den från föregående stämma bordlagda frågan om hundskatt. Under det lifliga diskussionen framlades följande yrkanden:

Af bokb[indare] Magnus Larsson: rent afslag.

Af kyrkoherde C. Granlund: 10 kr skatt.

Af smeden O. Granlund: 5 kr skatt.

Af posses[si]on[aten] M. Larsson: 5 kr skatt utom gråhundar.

Vid framstäld proposition: antog ordföranden bokb[indare] Magnus Larssons förslag, om afslag med öfvervägade ja bifallet. Men dervid begärdes votering.

Ordföranden framstälde då propositionen å öfriga förslag till: nej proposition hvarvid hördes blandade ja och nej.

Ordföranden antog kyrkoh[erde] C. Granlunds förslag om 10 kr skatt, med öfvervägande ja besvarade. Men votering begärdes.

Ordföranden framstälde då propositioner till: nej förslag på föreslagen 5 kr skatt och 5 kr skatt utom gråhundar.

Och antog ordföranden possess[i]on[aten] M. Larssons förslag om 5 kr skatt utom gråhundar, med öfvervägande ja bifallet. Men begärdes efven då votering.

Med anledning heraf uppsattes, upplästes och godkändes först följande voteringsproposition: De som vilja hafva possessionaten M. Larssons förslag, om 5 kr skatt utom gråhundar till motförslag mot kyrkoh[erden] C. Granlunds förslag röstar: ja. Den det ej vill röstar: nej.

Vinner nej, antages till motförslag O. Granlunds förslag om 5 kr skatt.

Omröstningen utföll med 718 nej, mot 653 ja. På grund heraf uppsattes, upplästes och godkändes följande voteringsproposition: Den som till nej förslag i hufvudvoteringen vill hafva kyrkoh. C. Granlunds förslag om 10 kr skatt röstar ja.

Den det ej vill röstar: nej. Vinner nej, antages O. Granlunds förslag, om 5 kr skatt:

Alla röster afgåfvos för nej. Slutligen uppsattes, upplästes och godkändes följande hufuvdvotering: ”De som vilja antaga bokb[indare] Magnus Larsson förslag om afslag röstar: Den som det ej vill, röstar nej. Vinner nej, har stämman beslutat om 5 kr skatt.

Röstningen utföll med 954 röster ja mot 545 nej, och har stämman sålunda bestlutat i enlighet med ja propositionen. [alltså 5 kr skatt, förutom gråhundar]

§ 4

Till ordförande för nästa stämma valdes Magnus Larsson i Backen. Till vise ordförande voro föreslagna: A. Ericsson Backen, A. Persson Kälen och G. Sundström Kälen. Röstningen utföll sålunda A Ericsson erhöll 590 röster, A. Persson 115 och G. Sundstöm 325. Och blef sålunda landtbrukaren A. Ericsson stämmans vise ordförande.

§ 5

På förslag af C. Granlund valdes en länsstyrelse bestående af Eric Larsson i Kälen, hvilken skulle fungera som länshöfding. Nils Larsson i Kälen som länssekreterare och P. Olsson Westerkälen som länskammarerare [länskamrerare]

Som ofvan

Ol. Olsson

stämmans ordförande

Protokoll fördt vid kommunalstämma med Tysts kommun den 28 feb 1892

 § 1

Upplästes och justerades föregående stämmas protokoll.

§ 2

Företogs till behandling frågan om anskaffande af en fattiggård. Under öfverläggningen yrkade pastor Granlund: afslag. Odtp[odaltorpare] O. Olsson Västerkälen föreslog att inköpa en fattiggård för 50. 000 kronor, och rättaren Olof Nilsson Västerkälen föreslog att arrendera en fattiggård.

Å framstäld propositioner å de gjorde ?-kandena hördes blandade ja och nej, och antog ordföranden att pastor Granlunds förslag vara med öfvervägande ja besvarat. Men derå begärdes votering. Ordföranden framstälde då propositioner å öfvriga förslag: till nej-proposition, hvarvid hördes blandade ja och nej.

Ordföranden antog att rättaren Olof Nilssons förslag, om arrenderadnde af en fattiggård vara med öfvervägande ja besvaradt. Men begärdes äfven då votering. Med anledning häraf uppsattes, upplästes och godkändes först följande voteringsproposition:

Den som till nej-förslag i hufvudvoteringen vill bifalla rättare Olof Nilssons förslag om arrenderande af en fattiggård röstar: ja.

Den det ej vill röstar nej. Vinner nej antages i stället odtp [odaltorpare] O. Olssons förslag om inköpande af en fattiggård för 50.000 kronor.

Omröstningen utföll med 758 röster ja, mot 238 nej. Hvadan till nej-förslag i hufvud-voteringen, antogs rättaren Olof Nilssons förslag.

Härefter uppsattes, upplästes och godkändes för hufvudvoteringen följande voterings-proposition: Den som bifaller pastor Granlunds yrkande om afslag röstar: ja. Den det ej vill, röstar: nej. Vinner nej har stämman beslutit i enlighet med rättare Olof Nilssons förslag, om arrenderande af en fattiggård.

Voteringen utföll med 774 ja, mot 132 nej. Och har stämman alltså beslutit i enlighet med pastor Granlunds förslag om afslag.

§ 3

Förrättades val af nämdeman och valdes enhälligt dertill landtbrukaren Per Persson i Kälen.

§ 4

Till kommunalst[ämmans] ordförande för nästa stämma valdes bokbindaren Magnus Larsson i Kilen med 876 röster. Handlanden Lars Larsson i Backen erhöll 101 röster.

Härefter förklarades stämman för dagen afslutad.

Som ofvan

Justeradt                   Magnus Larsson

P Olsson                   st[ämmans] ordförande.

Nils Larsson

Protokoll fördt vid årets 1:sta ordinarie kom[munal] stämma med Tyst kommun d. 20 mars 1892

§ 1

Företogs val af valman och suppleant för landstingsmans väljande, och valdes enhälligt till valman possitionaten [possessionaten: godsägaren] Magnus Larsson i Backen. Till suppleant valdes mål[aren] Jonas Persson i Backen med 475 röster; hemmanseg[aren] Karl Anderson erhöll 449 röster, alltså 26 rösters öfvervikt.

§ 2

Företogs till behandling ett vid föreg. stämma väckt förslag, om belöning åt dem som angifva lönkrögarna inom kommunen, och lyckas få dem fälda. Efter en ganska liflig diskussion antogs, vid därom framstäld proposition, ett af possition.[possessionaten] M. Larssons i Backen väckt försl[ag] om 10 kr dylik belöning, hvilket skulle tagas ur kommunens fattigkassa.

§ 3

Till ordförande för nästa kom[munal]stämma valdes hemmanseg[aren] Per Persson Österkälen, och till vise ordf handlanden Lars Larsson i Backen. Därefter beslöts att nästa stämma skulle hållas så fort detta kunde anses nödigt.

Sedan förklarades stämman afslutad.

Dag som ofvan

Justeras:                                   Magnus Larsson

[inga underskrifter]                 stämmoordförande