Teman med sidhänvisningar

Teman

Demokrati

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 1
Hafva tidningarne i någon mån bidragit till folkupplysningens höjande, och om så är på hvilket sätt? (s. 10)
Äro embetsmänen att anse såsom folkets herre eller som dess tjenare? (s. 11)
Kan Sveriges lagar enligt nuvarande förordningar sägas blifva stiftade af folket? (s. 14)

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 2
Hvilken ståndpunkt bör det yngre slägtet intaga för att vinna
förtroende i hemmen och i lagstiftningen till 1) tullfrågan,
2) till nykterhetsfrågan, 3) till rösträttsfrågan, samt i öfvrigt
till alla på dagordningen stående viktigare frågor? (s. 19)                            Är en rusdrycksförbudslag att betrakta som en seger eller som ett
nederlag för de politiska frihetssträfvandena? (s. 20)
Bör tryck- och yttrandefriheten utsträckas eller inskränkas? (s. 24)
Behöfves några reformer i våra kommunala rösträttsförhållanden? (s. 63)
Skulle det inte vara i föreningens inträsse att inom föreningen anordna kommunalstämmor? (s. 64)

Ungdomsföreningen Lek och Allvar, Ås
Huru bör en medlem uttrycka sig i en diskussion? (s. 1)                          Kan man ådöma en sekreterare att skriva om ett protokoll? (s. 51)
Är det tillåtet inom föreningen att gifva uttryck åt sina tankar ihvad riktning som hälst utan att medlemmarna taga anstöt? (s. 52)

Relationer och individen

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 1

När anses rätta tiden för en yngling att ingå äktenskap? (s. 15)
Hvad är lycka och huru uppnås den? (. 23)
Hvarför dansar man och hvad nytta? (s. 24)
På hvilken basis bör ett verkligt äktenskap byggas? (s. 24)
Hvad är osedlig litteratur? (s. 32)
Hvad är samvete? (s. 33)
Förlorar man sin personliga frihet genom att ingå i en absolut nykterhetsförening? (s. 50)
Är kredit för de dagliga behofven skadlig? (s. 63)
Hvilket är bättre att vara lång eller kort till växten? (s. 66)
Huru skall en fattig gosse ställa sig för att få en dam till hustru? (s. 76)
Hvilken har lättare att slå sig fram ojift man eller ojift fruntimmer?( s. 76)
Passar det tjenstepigor att gå klädda i barätt? (s. 81)

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 2
Hvilken ståndpunkt bör det yngre slägtet intaga för att vinna
förtroende i hemmen och i lagstiftningen till 1) tullfrågan,
2) till nykterhetsfrågan, 3) till rösträttsfrågan, samt i öfvrigt
till alla på dagordningen stående viktigare frågor? (s. 36)
Är den s.k. utpågången eller nattvandringen en osedlighet? (s. 53) Hvad hafva vi att iaktaga för hälsans bibehållande? (s. 54)
På vad sätt kunna vi aranschera våra möten så att medlemmarna
får mera intresse för dem? (s 57)

Källa: Ungdomsföreningen Lek och allvar, Ås
Passar det föreningens medlemmar att begagna svordomar
eller andra opassande uttryck? (s. 8)
Hvad är allmän bildning? (s. 10)
Kan något kraf ställas på de kvinliga kamraterna
inom föreningen Lek och Allvar? (s. 13)                                                                Är det rätt eller orätt att dansa? (s. 16)
Hvarför läser ungdomen så litet af nyttiga och lärorika böcker? (s. 19)
Hur bör en yngling uppföra sig i det alldagliga lifvet? (s. 23)
Kan det betraktas som nyttigt att gå från en anständig sammankomst på bal? (s. 27)
Hvad är ett ideal? (s. 33)
När kan en yngling anses som man? (s. 37)
Är det lämpligt att företaga danslekar inom föreningen Lek och Allvar? (s. 44)
Hvad är sann ungdomsglädje? (s. 48)
Hvilket mål bör en ungdom hafva till sitt lefnadsmål? (s. 54)
Hvad är lycka? (s. 56)                                                                                            Hvilket inflytande kan ett godt kamratskap utöfva på en yngling eller flicka? (s. 61)                                                                                                                   Huru böra vi betrakta begagnandet af snörlif? (s. 78)

Miljö och jordbruk

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 1
Anses det ekonomiskt fördelaktigt att använda konstgjorda gödningsämnen? (s. 11)
Kunna nyodlingar å nyjord i större skala under nuvarande
förhållanden med fördel företagas? (s. 30)
Kan skogssköfling försvaras från klimatisk synpunkt? (s. 34)
Är en skogslag nödvändig för Jemtland? (s. 54)
Hvilket anses fördelaktigare för en landtbrukare att afla kalfvar
eller att köpa kor? (s.  57)
Böra bönderna på vår ort och efter våra förhållanden antingen hafva
höst- eller vårkor? (s. 60)
Hvilket lönar sig bättre att uppföda unghästar eller mjölkkor? (s. 60)
Hvilket är det fördelaktigaste sättet att vår eller höstgödsla sina åkrar? (s. 70)
Kan det anses vara någon fördel med hafresåning? (s. 71)
Hvilket är fördelacktigare att odla råg eller ärter? (s. 78)
Böra jämtarne mera än hvad nu är fallet egna sig åt rofodling? (s.  83)
Hvilket är bättre att hava sina hölador täta eller glesta? (s. 87)

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 2
Äro våra husdjur berättigade till bättre skydd än hvad lagen föreskrifver? (s. 1)
Bör jordbrukaren skaffa sig biförtjänster? (s. 8)
Hvilket är bättre att måcka mull på myrjord eller myra på hårdjord? s. 27)
Kan det vara till nytta eller skada att kvista sin barrskog? (s. 30)
Hvilket är fördelaktigast för jordens produktionsförmåga att breda gödseln ofvanpå eller nedplöja densamma? (s. 48)
Huru bör jordbrukaren ordna sitt jordbruk för att få största
möjliga afkastning? (s. 56)
Är det för jordbrukaren fördelaktigt att bärga skogsfoder? (s. 60)
Hvilket är för våra förhållanden det bästa och billigaste taktäckningsämne? (s. 62)

Källa: Ungdomsföreningen Lek och allvar, Ås
Hvilka äro de bästa prydnader inom ett hus? (s. 51)
Hvilken betydelse bör hemslöjden beräknas? (s. 81)
Hvilka slöjdföremål är att fördraga, hemslöjd eller fabrikstillverkning? (s. 85)

Alkohol och tobak

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 1
Kan förtärandet af rusdrycker såsom närings- och njutningsmedel från någon synpunkt försvaras? (s. 42)
Är tobak såsom njutningsmedel för helsan skadlig? (s. 52)
Är vinsten af rusdryckshanteringen alldeles oumbärlig för kommunen? (s. 64)
Motion om att eftersom föreningen har fast lokal, så var det humant om medlemmarna vare med om att anskaffa en god tobak, så att hvar och en som behagar finge taga sig en rök! (s. 82)
Hvarför sörger godtemplarne så mycket för Godpimplarne? (s. 83)

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 2
Anhålles att föreningen föreslår ett lämpligt njutningsmedel för icke
rökare i stället för tobak, som ej bör vara berusande eller giftigt.  (s. 6)
Hvad är orsaken till att brott emot bränvinslagen ej betraktas
som andra lagbrott? (s. 14)
Är en rusdrycksförbudslag att betrakta som en seger eller som ett
nederlag för de politiska frihetssträfvandena? (s. 20)
Hvarför snusar man och hvad nytta medför snusningen? (s. 33)
Hvilket är bettre att supa jemt och måttligt eller att taga sig ett storrus? (s. 36)

Källa: Ungdomsföreningen Lek och Allvar, Ås.
Huru böra vi betrakta bruket av tobak? (s. 26)
Hvad bör göras för att väcka lif och inträsse för nyckterhetssaken? (s. 32)

Genus

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 1
Hvarför få ej fruntimmer ingå i vår förening? (s. 13)
När anses rätta tiden för en yngling att ingå äktenskap? (s. 15)
Skulle det vara vådligt att utan kapital och inkomst lemna arbetare rösträtt? (s. 51)
Kan qvinnan anses hafva rätt att blifva likställig med mannen
i politiska rättigheter? (s. 52)
Huru skall en fattig gosse ställa sig för att få en dam till hustru? (s. 76)
Hvilken har lättare att slå sig fram ojift man eller ojift fruntimmer? (s.  76)
Passar det tjenstepigor att gå klädda i barätt? (s. 81)

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 2
Är det rättvist och i sedligt och sanitärt hänseende fördelaktigt att
prostitution en afskaffas? (s. 25)
Vore det ej rättvist och i sedlighetens intresse att de oäkta barnen
finge lika arfsrätt med de s.k. äkta? (s. 51)
Är den s.k. utpågången eller nattvandringen en osedlighet? (s. 53)

Religionens roll i samhället

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 1
Böra föreningens medlemmar besöka det kommande husförhöret eller icke? (s. 18)                                                                                                         Hvilka egenskaper bör en prest besitta? (s. 37)
Är religionsfrihet skadlig, och om så är på hvilket sätt? (s. 39)
Hvarför frukta alla menniskor för döden? (s. 45)
Hvilken lära är den mest orimliga? (s. 65)

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 2
Hvilket är förkastligare: att tro att Gud och ett lif efter detta icke finnes, än att tro att en djefvul och ett evigt helvete finnas? (s. 41)
Har djefulsdogmen haft något välsignelsebringande inflytande i verlden? (s. 44)

Språk och litteratur

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 1
Hvad är osedlig litteratur? (s. 17)
Är romanläsning nyttig? (s. 24)

Källa: Ungdomsföreningen Lek och Allvar, Ås
Huru bör en medlem uttrycka sig i en diskussion? (s. 1)
Hvilka böcker bör ungdomen hälst läsa? (s. 20)
Hvad bör man iakttaga med afsendet på läsandet af böcker? (s. 20)

Samhällsutveckling och politiska spörsmål

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 1
Kan arbetarnas ekonomiska ställning förbättras genom införandet
av 8 timmars arbetsdag? (s. 8)
Hafva tidningarne i någon mån bidragit till folkupplysningens höjande, och om så är på hvilket sätt? (s. 10)
Hafva tullvännerna uppfyllt sitt löfte till arbetaren med afseende på
mera arbete och större aflöning? (s. 11)
Är statspresten nödvändig för ett upplyst folk? (s. 11)
Hvari ligger största orsaken till fattigdom? (s. 12)
Kan vår folkskoleundervisning enligt nuvarande ritual, sägas omfatta de kunskaper, som det uppväxande slägtet för framtiden bäst behöva? (s. 14)
Äro bostäderna på landsbygden i allmänhet såsom de borde vara? s. 14)
Böra bönderna mera än hvad är fallet, upplåta sin jord till dags-verkstorp? (s. 15)
Hvilka egenskaper bör en prest besitta? (s. 19)
Är religionsfrihet skadlig, och om så är på hvilket sätt? (s. 20)
Hvad är orsaken att socialismen vinner sina anhängare
hufvudsakligen bland arbetarne? (s. 20)
Hafva arbetsgivare moralisk rätt att fodra absolut nykterhet af sina arbetare? (s. 21)
Skulle det vara vådligt att utan kapital och inkomst lemna arbetare rösträtt? (s. 26)
Kan qvinnan anses hafva rätt att blifva likställig med mannen
i politiska rättigheter? (s. 26)
Kan vårt nuvarande tullsystem anses nyttigt för Jämtland? (s. 39)
Hvilka åsigter bör en rigsdagsman hafva? (s. 39)
Hvilket yrke är i afseende på arbete och inkomst att rekommendera? (s. 44)

Källa: Diskussionsföreningen Tyst, Rödön. Protokollbok 2
Är konkurensen skadlig och på hvilket område? (s. 16)
Är det rättvist och i sedligt och sanitärt hänseende fördelaktigt att
prostitution en afskaffas? (s. 25)
Hvarför få skomakare så gärna lungsot? (s. 33)
Hvilka äro orsakerna till utvandringen? (s. 45)
Är ökad värnplikt nödvändig till Sveriges försvar? (s. 46)
Hvaraf beror den alltmer tilltagande brottsligheten? (s. 47)
Vore det ej rättvist och i sedlighetens intresse att de oäkta barnen
finge lika arfsrätt med de s.k. äkta? (s. 50)
Hvad borde göras för fredssakens befrämjande? (s. 55)
Wore det rättvist att staten bidrogo till ålderdomsförsäkring åt sina arbetare? (s. 61)
Behöfves några reformer i våra kommunala rösträttsförhållanden? s. (s. 63)
Skulle det inte vara i föreningens inträsse att inom föreningen anordna kommunalstämmor? (s. 64)
Kommunalstämma: Införandet av Hundskatt? (s. 65)
Kommunalstämma: Anskaffande af en fattiggård (s. 66)
Kommunalstämma: Lönnkrogar (s. 67)

Källa: Ungdomsföreningen Lek och Allvar, Ås.
Kunna vi föreningsmedlemmar i någon mån bidraga vid utjemning
af folkklasser och i så fall på hvilket sätt? (s. 56)
Bör ungdomen här ansluta sig till arbetarrörelsen? (s. 93)