Del 1 Tvätt- och badstugeföreningar- om den egna fysiska hygienen

Lite om hur det var på den tiden…

Lortsverige

På 1930-talet myntades begreppet ”Lort-Sverige” av Ludvig, ”Lubbe”, Nordström. Detta efter att han fått och sammanställt rapporter från provinsialläkare ute i landet, där det hade konstaterats att det runt om i Sverige var stora brister i folks hem- och boendemiljö. Det var trångt, smutsigt och ont om både praktiska möjligheter till tvätt och bad, men även kunskaper om betydelsen av god hygien. Man talade om stor social misär och hur detta påverkade individens hälsa och välmående, men även hur det påverkade den nationella prestigen och effektiviteten i landet. Det konstaterades att man inte hade ”råd” att ha så mycket ”lort” i det nationella maskineriet, utan att detta måste man råda bot på!

Bad- och tvättstugor

Därmed startade en statlig satsning på information om hygienens och hälsans betydelse, samt uppmuntran till byggande av så kallade ”Bad- och tvättstugeinrättningar”. Detta genomfördes framför allt genom att bybor och lokalbefolkning bildade bad- och tvättstugeföreningar vilka planerade, drev på byggandet och stod för driften av bad- och tvättstugorna. Efter att man löst medlemskap i föreningen kunde man gå dit för att både tvätta sig ordentligt och kanske till och med basta, vilket ansågs mycket bra för hygienen, hälsan och det allmänna välmåendet. Före tvättmaskinens införande var tvätt av kläder, bindor och blöjor etc. ett både tungt och slitsamt arbete, för framförallt kvinnorna, som tog mycket tid och kraft. Med ett gemensamt inköp av tvättmaskin och centrifug inom föreningen, kunde fler få råd och möjlighet att ta del av dessa moderna hjälpmedel, som ofta delade lokaler med badet och bastun av praktiska skäl.

I Jämtland

Härmed började det under 30- och 40-talet att bildas små lokala bad- och tvättstugeföreningar runt om i Jämtland. Möjligheter till bättre hygien nådde ut bland de breda lagren i samhället och kom fler till del. I och med detta kom även bättre hälsa och färre sjukdomar. Ett steg på vägen bort från ”Lort-Sverige”, mot ett renare, bättre och mer välmående samhälle, var taget!

Källmaterialen och information om dem

Frågor kring källmaterialet- eget arbete

Summering av delmoment 1, Tvätt- och badstugeföreningar

Utifrån det du nu vet om den här tiden och om källmaterialet, hur skulle du summera det? Vad kan du säga om den här tiden, om tvätt- och badstugeföreningarna och  synen på den egna hygienen? Var det bra, dåligt eller både och? Vad i så fall? Hur ser vi på detta med den egna fysiska hygienen idag? Har all utveckling enbart varit bra, eller finns det saker som förändrats till det sämre? Annat du reflekterat över…?