Del 1 Frågor kring källmaterialet- eget arbete

a) Generella och återkommande källkritiska frågor

 • Fakta– Vilken information får du direkt från källan? Vad kan du faktiskt veta och utläsa av källan? Vem? Vad? När?
 • Sammanhang och tolkningar utifrån den historiska kontexten– Vad säger källan om sin samtid? På vilket sätt är materialet talande för sin samtid? Hur tolkar du materialet utifrån detta och vilka slutsatser drar du? Vilka likheter eller skillnader finns jämfört med dagens samhälle? Kan man förutspå något gällande framtiden?
 • Trovärdighet och relevans utifrån de källkritiska kriterierna tid, beroende, tendens – Utifrån det du vet om källorna; Är källorna trovärdiga? Källornas styrkor och svagheter? Hur kan de tolkas?

Eller så förenklar du källkunskapsfrågorna med att bara tänka och besvara dem utifrån:

Vem? Vad? Varför? När? – istället för ovanstående.

 

b) Specifika frågor till källmaterialet

Affisch om bastubad från Svenska föreningen för folkbad, SFFF

 • Vad tror du man menar med ”Bad är hälsa- hälsan är ett kapital”?
 • Vilka normer är rådande utifrån affischens budskap? Gäller dessa normer fortfarande anser du?
 • Denna typ av information eller propaganda för bad- till vem/ vilka riktar sig denna?

 

 

 

 

Badregler för inomhusbad, från Svenska föreningen för folkbad, SFFF

 • Varför kommer man med så många konkreta tips till bastubadaren tror du?
 • Vilka tecken på att detta är en ny och modern företeelse ser du i listan över badregler?
 • Vilken typ av outtalad rädsla eller oro kopplat till bastubad kan du notera i reglerna?
 • Varför ska vissa människor hantera badandet på ett speciellt sätt tror du? Hur tolkar du att man såg på dessa människor?

 

 

 

Stadgar Orrvikens badstugeförening u.p.a.

 • Vad är föreningens mål med sin verksamhet både direkt och indirekt?
 • Vilka människor riktar sig verksamheten till, dvs vilka ska kunna ta del av detta?
 • För vem är verksamheten viktig?
 • På vilka sätt är Orrvikens badstugeförening ett typiskt fenomen för sin samtid?

 

Brev från kommittén för tvättmaskinsinköp i Orrvikens badstugeförening u.p.a. 1946

 • Vilken betydelse hade föreningen för möjligheterna att införskaffa en tvättmaskin?
 • På vilka sätt kan man utläsa att det här med klädtvätt var kopplat till en viss av könsroll anser du?
 • Hur gjorde man för att få kunskap och information inför sitt köp? Hur gör man idag?

 

 

C) Eventuellt- summera och diskutera slutsatser av del 1.