Kategoriarkiv: teman

“Vårt” lilla samhälle tar vi hand om

Nationen Sverige håller på att växa fram. Men statens uppgifter  och ansvar för människorna handlar om väldigt övergripande frågor. Mycket praktiskt ansvar ligger istället på lokalsamhället.  Engagemanget och patriotismen innebar att man till och med organiserade sig i skarpskytteföreningar för att försvara sig om det blev krig. Men det här var något annat än den ordinarie försvarsmakten.

Arkivhandling från Mörsils skarpskytteförening, bildad 1863.

Avskrift: Om krig mellan Sverige och främmande makter blifver förklarat, eller rikets lugn af yttre fiender få alfvarsamt hotas att svenska krigshären mobiliseras, är hwarje föreningstjenstskyldige ledamot förpliktad, att efter uppbåd genom den embetsmyndighet Kungl. Majt dertill utser, fullgöra anvidad tjenst inom Jemtlands län, utom hwars område, föreningens ledamöter, emot sin wilja icke kunna kommenderas, och eger icke ledamot uti sådant tillförne att utan Kungl Majts nådiga tillstånd ur föreningen utträda, och då föreningen på sätt denna omförmäler uppbådas till krigstjenst, lyda dess medlemmar under krigsartiklarna i öfverensstämmelse med fjerde puntken av Kungl Majts den 8de mars 1861 utfärdade nådiga Kungörelse.

Ansvaret för de fattiga

Det allra största ansvarsområdet,  ansvaret för de fattiga,  är ett  exempel som framförallt hanterades lokalt.   Att förhindra fattigdom, att förebygga fattigdom, att leda folk ur fattigdom – detta jobbade man med lokalt. Röda korset startade en verksamhet för att hjälpa familjer ur extrem fattigdom. De kallade satsningen “Låna en ko”

Det var vintern 1933 som vi startade kofonden under mycket anspråkslösa former. Den vintern rådde ju, som vi väl nästan överallt fick erfara, en besvärlig arbetslöshet. Alla goda idéer behövde tillvaratagas då det gällde att skaffa fram tilltalande hjälpformer. Jag hade vid ett tillfälle hört fattigvårdsstyrelsens ordförande i Lits socken tala om att man en gång istället för att utanordna matanvisningar till en barnrik familj hade inköpt en ko åt den. Idén var ju förträfflig, tyckte jag./…/Kunde vi göra något liknande för de många barnrika familjer vi kom i kontakt med? Sådana familjer, som inte hade fattigvård, tvärtom strävade med all kraft att slippa komma därhän, men för vilka det var oändligt tungsamt att komma över kanske just de första besvärliga åren efter ett nybygge eller dylikt.”

Hanna Ryd (ur: Svenska Röda Korset 1938)

Till en början satsade Hanna Rydh egna pengar i två lånekor, vilka lånades ut till nybyggarfamiljer i norra Jämtland. Landshövdingskan fick genast efterföljare. Två av Östersunds överläkare skänkte var sin ko, det blev doktor Odelbergs ko respektive doktor Lundholms ko. Snart var en omfattande insamlingsverksamhet igång. Alltfler ville skänka pengar till kofonden, såväl privatpersoner som organisationer. Så tillkom Östersunds rödakorskrets ko, Östersunds husmodersförenings ko, Frösö sjukhus personals ko, Tempo-personalens ko. Frimurarnas ko, Od Fellows ko, Tidningens Våra Damers ko osv.

Villkoren för att få låna en ko var att familjen var barnrik, fattig och skötsam. Hjälp till självhjälp var det man ville åstadkomma. Lånekorna kostade familjerna fyra kronor per år i försäkringsavgift. Efter önskemål från de  familjer som fått låna ko erbjöds man även möjligheten att avbetala kon med fem kronor per månad så att den till sist blev skuldfri.

På bilden ser ni en kvinna från Köttsjön som fick medel 1940. Hon skriver i sin ansökan:

Härmed får vördsamt fråga om huruvida Röda Korset fortfarande har någon fond varur man kan få låna medel till inköp av kor. Min man, som för närvarande är inkallad till beredskapstjänst i Boden och med stor sannolikhet torde förbliva där hela sommaren, och jag arrendera sedan den 15 maj detta år ett mindre jordbruk här i Köttsjön å vilket kan födas ungefär 4 kor, men se oss för närvarande, på grund av min mans militärtjänst, inte i stånd till att kunna inköpa några kreatur under den närmaste tiden. Vi ha 7 barn i åldern 12-1 år varför det är mycket svårt, att nu när vi ha fått ett litet jordbruk icke kunna genast köpa kor.

Osäkra aborter och förbjudna preventivmedel

När Emma Kristina väl fattat sitt beslut om abort, köpte hon två buntar fosfortändstickor, ställde dem i kaffe att dra över natten, och drack sedan. Fosfortändstickan innehöll vit / gul fosfor som tändämne, vilket är mycket giftigt. Många av de som arbetade i tändsticksfabrikerna blev också sjuka och dog. Att aktivt skrapa av och inta fosfor innebar en stor fara, inte bara för det barn kvinnan bar utan även för henne själv. Många gånger dog inte bara barnet utan även mamman. 1901 förbjöds tillverkningen av fosfortändstickor.

statistik över fosforförgiftning

Avskrift av stadsläkare Mobergs utlåtande om fosfortändstickor som abortmedel

Att skydda sig mot graviditet var svårt, även om det genom alla tider naturligtvis funnits husmorskurer för hur man skulle göra. Säkrare metoder för att förhindra graviditet utvecklades först vid slutet av 1800-talet, men i samma veva, 1910, kommer också Preventivlagen som gjorde det förbjudet att använda medel för att förhindra graviditet . Om graviditeten väl var ett faktum tog desperata kvinnor till abort, oavsett de konsekvenser detta innebar. Först 1938 upphävdes Preventivlagen, och det blev tillåtet att använda preventivmedel. Samma år får Sverige också en lag som gör det möjligt att under vissa förhållanden medge avbrytande av graviditet. Dagens svenska abortlagstiftning kom dock inte förrän 1974.

a013

 

Priskurant över äkta franska preventivartiklar

Fortfarande beräknas nära hälften av världens aborter som osäkra, och WHO beräknar att 13% av den totala globala mödradödligheten beror på detta.

Emma Kristina dör 1956. Under hennes livstid hann det hända mycket, och en kvinna född 1956 hade helt andra förutsättningar vid en graviditet än vad Emma Kristina hade. Utvecklingen gick framåt och synen på preventivmedel, abort och att få barn utanför äktenskapet förändrades. När Emma Kristinas barnbarn vuxit upp och stod inför familjebildning på 1940-talet producerades följande informationsfilm på uppdrag av ”Kommittén för social upplysning”. Filmen är restaurerad av Filmarkivet, Svenska Filminstitutet

Se filmen Vi ska ha barn (1948) 

 

Att få oäkta barn

I dag föds de flesta barn utan att föräldrarna är gifta. Men det räcker att gå tillbaka till 1960-talet så föddes 90 % av alla barn inom äktenskapet.

Bara begreppet ”oäkta” barn får många att reagera. Men när Emma Kristina levde var familjen fortfarande en absolut norm, och oftast en ekonomisk nödvändighet för att försörja barn. Mannen var den som skulle arbeta och dra in pengar, och kvinnan var den som skulle vara hemma och ta hand om barnen.

 

Utdrag ur statistik över barn födda utom äktenskapet. Statistiska centralbyrån
Utdrag ur statistik över barn födda utom äktenskapet. Statistiska centralbyrån

 

Det fanns ett visst utrymme för kvinnor att försörja sig genom att vara piga, eller arbetskvinna. Emma Kristina tog, som vi sett, tjänst både hos familjer i Östersund och på Frösön, hos bönder i Lit och på Ångbryggeriet. En annan vanlig arbetsuppgift för kvinnor var att ta emot tvätt från bättre beställda, eller att arbeta på någon fabrik eller i en affär. Inkomsten var dock lägre än om det var en man som gjorde samma arbete, eftersom man räknade med att mannen alltid skulle stå för huvudinkomsten. Att som ensam mamma försörja både sig och sitt barn var svårt. Och även om mamman hade en plats att arbeta på, så behövde ju barnet passning och omsorg under tiden. Hade man ingen närstående som kunde få hjälp av fick barnen antingen lämnas ensamma eller möjligen tas med till arbetet.

Att de utomäktenskapliga födelserna ur social synpunkt äro att betrakta såsom en synnerligen ogynnsam företeelse, därom råder knappast mer än en mening. Föräldrarna till de oäkta barnen tillhöra i stor utsträckning de fattigare klasserna, fädernas barnuppfostringsbidrag, där sådana förekomma, äro ofta otillräckliga, och mödrarna, som ej sällan sakna nödiga förutsättningar för modersplikternas fyllande, äro ej i stånd att ensamma bära det moraliska och ekonomiska ansvar, som ett barns uppfostran medför. Samhället måste ofta träda hjälpande emellan, men även med de största ekonomiska uppoffringar förmår ej samhället ersätta modersomsorgen eller det skydd och värn, som mannen / fadern inom ett familjehem kan giva moder och barn. Samhället löper sålunda fara att med dessa barn tillföras ett genom olämplig föda, armod, bristande uppfostran och dåligt exempel fysiskt och moraliskt mindervärdigt element. Det blir en samhällets förnyelse nerifrån, som blir farligare, ju större omfattning den får i förhållande till den normala förnyelsen genom födelser inom äktenskapet.

Texten är tagen ur ”Utom äktenskapet födda barn”, av Kungliga statistiska centralbyrån 1914, och speglar ganska väl det sammanhang och den tid som Emma Kristina lever i.

Samhällets syn på en ogift mor, och på det oäkta barnet var strängt. Oäkting på svenska är kanske inte ett skällsord vi är vana vid, men kanske ”horunge” och engelskans ”bastard” är mer välbekant. Länge var det också ett brott att ha sex utanför äktenskapet, och detta brott betecknades hor. Idag lever skällsordet ”hora” kvar från denna tid. Ända till 1810 kunde man dömas i domstol för ”lönskaläge”, om man inte lyckades föda som ”okänd mor” vilket var möjligt för lite rikare kvinnor från och med 1779.. Detta gjordes möjligt enligt ”Barnamordsplakatet” och kom till just för att skammen för den ogifta mamman var så stor att många ansåg barnamord vara den enda utvägen. Nu fick man istället föda barnet anonymt och lämna bort det vid födseln.

Om man som fattig mor inte kunde ta hand om sitt barn och inte heller hade några närstående som kunde hjälpa till, måste man försöka hitta någon utomstående att få hjälp av. En del barn hamnade på barnhus, andra hamnade hos fosterfamiljer. Så är ju också fallet för Karl Alfred under en period. När man sökte efter fosterfamilj gällde det att hitta någon som tog så lite betalt för detta som möjligt. Det innebar naturligtvis att barnen ofta hamnade i nya väldigt fattiga familjer. Ändå var det bättre än att stanna kvar hos den ogifta modern. Om modern inte ens hade råd att betala för fosterhemsplaceringen, och ingen erbjöd sig att ta hand om barnet gratis, återstod bara fattigvården. Många gånger hamnade barnen alltså återigen i väldigt fattiga familjer, som inte alltid hade goda syften. En del ville naturligtvis väl med sina handlingar, men det fanns också de kvinnor som kom att kallas ”änglamakerskor” eftersom de barn de tog hand om vanvårdades så svårt att de dog

Ett exempel på hur utsatt det oäkta barnet var, är att hon eller han på den här tiden inte hade någon arvsrätt, varken från modern eller fadern! Ett utomäktenskapligt barn räknades alltså inte automatiskt som bröstarvinge ens till sin egen mor. Först 1970 ärver barn i Sverige helt automatiskt båda sina föräldrar även om de inte är gifta.

Anklagad för fosterfördrivning

I fångrullorna från Östersunds länsfängelse finns förteckningar över alla fångar som kommit till fängelset, år för år. 1893 är Emma Kristina en av dessa. Hon är dömd för fosterfördrivning till ett och ett halvt års fängelse.

Uppslag i fångrullan för 1893, Jämtlands läns cellfängelse. Fången heter Emma Kristina
Uppslag i fångrullan för 1893, Jämtlands läns cellfängelse. Fången heter Emma Kristina

Fångrullorna som pdf

 

rannsakning med häktade

 

Vad har hänt?

 

 

Prästbetyg, hämtat från domboken       Emmas bakgrund

signalement EK liten

 

Emmas tid på fängelset

 

 

statistik över fosforförgiftning

 

Att få oäkta barn

 

 

Ordningsregler för Östersunds Stads Fattiggård 1894. Från Östersunds kommunarkiv         Vad hände sedan?

liten bild priskurant preventivmedel

 

Osäkra aborter och
förbjudna preventivmedel