Del 2 Frågor kring källmaterialet – eget arbete

a) Generella och återkommande källkritiska frågor

Fakta– Vilken information får du direkt från källan? Vad kan du faktiskt veta och utläsa av källan? Vem? Vad? När?
Sammanhang och tolkningar utifrån den historiska kontexten– Vad säger källan om sin samtid? På vilket sätt är materialet talande för sin samtid? Hur tolkar du materialet utifrån detta och vilka slutsatser drar du? Vilka likheter eller skillnader finns jämfört med dagens samhälle? Kan man förutspå något gällande framtiden?
Trovärdighet och relevans utifrån de källkritiska kriterierna tid, beroende, tendens – Utifrån det du vet om källorna; Är källorna trovärdiga? Källornas styrkor och svagheter? Hur kan de tolkas?

Eller så förenklar du källkunskapsfrågorna med att bara tänka och besvara dem utifrån:

Vem? Vad? Varför? När? – istället för ovanstående.

b) Specifika frågor till källmaterialet