Är dagens skola tillräckligt bra?

Den 1 juni 1890 samlades medlemmarna till möte. Den första frågan de skulle diskutera löd:  Kan vår folkskoleundervisning enligt nuvarande ritual, sägas omfatta de kunskaper som det uppväxande slägtet för framtiden bäst behöfver? Eller med moderna ord: Lär sig barnen det de behöver inför framtiden?

Gruppen hade många synpunkter och verkade väldigt överens i frågan, så här resonerade de:

I denna fråga syntes man alla eniga derom, att folkskoleunder-visningen ej ginge i en praktisk riktning ty det lades allt för stor vigt på kristendomen, af hvilken man i det praktiska lifvet ej hade den ringaste nytta. Och den moral, som man genom bibeln erhölle och detta i synnerhet, hvad gamla testamentet anginge, blefve ganska tvetydig. De ämnen i hvilka man mera borde undervisa det uppväxande slägtet, vore komunal och statskunskap, naturlära, historia och geografi. Historien borde istället för att man nu få lära sig aflidna konungars namn och en mängd årtal och dylikt, hellre omfatta menniskans kultur och sedernas utväkling. I geografin borde man hellre få lära känna sin närmaste omgifning, innan man gjorde sig bekant med fjärran belägna orter. En talare påpekade, att modersmålet och matematiken vore lika vigtiga, som de förut uppräknade läroämnena. Modersmålet medgaf man vore väl af ganska stor vigt, hvad matematiken åter anginge så vore det allt nog, om man kunde de fyra räknesätten i hela tal. Frågan skulle besvaras med nej.

Med andra ord… 

I denna fråga var alla eniga om att undervisningen inte var så bra utformad. Det är alldeles för mycket religion, som man i praktiken inte kommer att ha någon nytta av. Och den moral som man får genom historier ur bibeln, och speciellt från gamla testamentet är ganska tvivelaktig. De ämnen som borde ingå i undervisningen är samhällskunskap, NO-ämnen, historia och geografi. Inom historia borde man istället för att få läsa om en massa gamla kungar få lära sig mer om olika kulturer och traditioner. I geografi borde man få lära sig mer om sin närmaste omgivning, innan man börjar med länder långt borta. En talare påpekade att svenska och matte också var viktigt. Svenska medgav mötet var av stor vikt, men vad matten angick så räckte det om man kunde de fyra räknesätten i hela tal. Frågan skulle besvaras med nej.