Avskrift av avtal

Berg socken

12 december 1841

 

Paragraf 7.

Till sockenlapp efter afl. Jöns Calesson antogs dess son Jöns

Jönsson, om. 19 år, att på samma villkor, som fadren biträda

sockenmännen vida författande (?) behof, neml. för en hästs af-

skärning – 12 Sk. – å en Rd, för afdragandet af huden utaf en

häst 8 Sk, do af en hund 2 Sk., do af en katt 1 Sklg: allt

banco, utom kost vid arbetet, och förbinder sig Jöns Jönsson

att ej bege sig utom socknen utan sockenmännens tillstånd

att hålla sig nykter, vara arbetsam, och ej onödigt besvä-

ra sockenmännen med tiggande, samt i öfrigt förhålla

sig anständigt och (?): vidare skall dess moder ansva-

ra för uppfyllandet af dessa åtaganden, till dess sonen

blifvit myndig